កាន់តែកក្រេីកហេីយនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីមានដំណឹងអ្នកឆ្លងជិត៤០០នាក់ពីសំណាក់លោក កក្កដា សោភណ្ឌ័ ស្រាប់តែបងស្រីកាកាអូស្រ្តាលីបានធ្វេីការបង្ហោះសារមួយដោយបាននិយាយថា…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងជុំវិញរឿង លោក កក្កដា សោភណ្ឌពិតជាក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកដែលបងប្អូនមហាជនកំពុងតែមានការមិនពេញចិត្តជាច្រេីនដោយសារតែជាចំណុចរសេីបដ៏ខ្លាំងដែលមិនអាចនឹងឈប់គិតបាន។គួរបញ្ជាក់នៅរឿងកន្លងមកនៃការធ្វេីតេស្តរបស់លោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កក្កដា សោភណ្ឌមិនមែនជារឿងលែងសោចនៅក្នុងការយកអាយុជីវិតរបស់គេមកលេងសោចទេយោងទៅតាមព័តមានដែលបានអោយដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃធ្វេិតេស្តរបស់លោក កក្កដា សោភណ្ឌគឺតម្រូវអោយលោកធ្វេីការនៅផ្ទះអំឡុងលទ្ធផលមិនទាន់បានចេញតែអ្វីដែរប្លែកគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកមិនបាននៅមណ្ឌលហេីយក៏មិនបាននៅផ្ទះស្រាប់តែលេចដំណឹងនឹងរូបភាពឃេីញលោកចូលរួមពិធីមង្គល់ការនោឯខេត្តតាកែវឯណោះវិញដែលធ្វេីអោយមានការងេីយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង។អំបាញមុិញនេះដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហេីយថានៅក្នុងការធ្វេីតេស្តរបស់លោក កក្កដា សោភណ្ឌគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទទួលបានផលវិជ្ជមានដែលធ្វេីអោយមានករណិធំមួយកេីតឡេីងដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វេីការពិនិត្យមេីលនៅទីកន្លែងដែលលោក កក្កដា សោភណ្ឌបានចុះទៅគឺមានមនុស្ស៣០នាក់ជាងដែលបានប៉ះពាល់ទៅលេីរូបគាត់ហេីយក៏មានមនុស្ស៤០០នាក់ជាងដែលប៉ះពាល់មនុស្សទាំង៣០នាក់នោះបន្តទៀតដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងជុំវិញរឿងនោះដែរស្រាប់តែមានប្រតិកម្មពីសំណាក់បងស្រីកាកាអូស្រ្តាលីចេញមុខមកដោយសារតែមានការមិនពេញចិត្តនឹងឃេីញនៅទង្វេីរដែលលោក កក្កដា សោភណ្ឌបានធ្វេីទាំងបំពានធ្វេីអោយមានការខឹងខ្លាំងពីសំណាក់បងស្រីកាកាអូស្រ្តាលី។

នៅក្នុងនោះក៏បានអោយដឹងដែរថាបងស្រីកាកាអូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលបាននិយាយនៅក្នុងនោះថា

ចាសអរគុណដែលស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរយើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹង ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អូនឯងខ្លាំងណាស់ដែរ!ដូច្នេះ ក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរ ខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរក្រសួងពាក់ព័ន្ធ មេត្តាចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលដែលមានឈ្មោះ -កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ភេទ- និងបុគ្គលណាក៏ដោយដែលហ៊ានប្រមា.ថអាយុជីវិតប្រជាជនខ្មែរ!ហេតុផលក្នុងការស្នើសុំ- បំពុ.លសង្គមប៉ុន្មានឆ្នាំចប់គ្នាហើយ!លើកមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយ នឹងរឿងសាសនា ហើយឥឡូវជាមេតំណាងចែកចាយមេរោ.គ covid_19

ព្រោះតែការគេចវេសរបស់បុគ្គលនេះបានបណ្ដាលឱ្យមា ជ្រោះអា.សន្នធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយ! ! !មិនមែនមានចេត.នាចង់ជាន់ឈ្លីអ្នកដែលកំពុងតែមានជំងឺទេ!ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរចេះគោរពច្បាប់និងគោរពអាជ្ញាធរ ដែលពោរពេញទៅដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមានចំណាប់ការដល់តឹងតែង ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងការចូលរួម ទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់វិរុសកូវីដ-19រួមគ្នាជាជាតិមួយដ៏រឹងមាំ! បើមិនឱ្យតម្លៃអាយុជីវិតប្រជាជនខ្មែរទាំងមូល

អោយតែធ្វើខុសអាងអីសុំទោ.សរួចខ្លួន! ធ្វើខុ.សហើយធ្វើខុ.សទៀត!នេះគេមិនហៅថាអ្នកជំងឺទេគេហៅថាមេរោ.គតែម្ដង!ហើយសូមមេត្តាទៅកុំយករឿងធ្វើបុណ្យសប្បុរសធម៌អីមកនិយាយជាមួយអញ! បើខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលនេះទៀតពិតជាមិនចម្លែកទេ ដែលប្រជាជនមួយចំនួនអស់ក្ដីសង្ឃឹមទៅអស់លោក!ខ្ញុំមិនមែនញុះញ៉ុងទេតែបើបងប្អូនយល់ស្រប សូមចែករំលែកជាសម្លេងសន្លឹកឆ្នោតជាការស្នើសុំរបស់ប្រជាជនទាំងមូល!#វ៉ៃមួយគំរាម100កុំឱ្យចេះតែហ៊ាន!!!

Leave a Reply