នាយពាក់មីមានការប្រតិកម្មនឹងបានបង្ហោះសារមួយបន្ទាប់ពីបានឃេីញអ្នកនាង អិត ឆ្លងកូវីដ១៩​ ដោយបាននិយាយថា…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរឿង​ អ្នកនាងអិតបានឆ្លងកូវីដ១៩បងប្អុនប្រាកដជាដឹងហេីយថាដោយសារអ្វី។នៅពេលនេះអ្នកនាងអិតក៏បានសម្រាកព្យាបាលនឹងមេីលដែជំងឺនៅសណ្ឋាគារ Great Duke បាត់ទៅហេីយ។បានអៅយដឹងថានៅក្នុងការសម្រាកព្យាបាលនោះក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាងបានផ្តលនៅព័តមានរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ផងដែរថាគឺសភាពរបស់អ្នកនាងអិតគឺមិនអីទេមានលក្ខណះធម្មាតានឹងអការះក៏ធម្មតាដែល។ចំណែកឯការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យក៏ល្អដែរនឹងមានអារម្មណ៏ថាកក់ក្តៅនៅក្នុងការមេីលថែរនៅទីនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងអិតក៏បានិយាយថាទោះបីខ្លួនមានជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយតែអ្នកនាងមិនមានអារម្មណ៏ថាភិតភ័យនឹងខ្លាចទេតែអ្នកនាងអិតក៏បាននិយាយថាសូមកុំមានការរេីសអេីងនឹងគ្នាអីទោះបីយេីងខំទប់ស្កាត់នឹងការពារយ៉ាងណាក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយតែយេីងមិនដឹងខ្លួនថាវានឹងមករកយេីងនៅពេលណានឹងនៅកន្លែងណាទេគ្មានអ្នកណាចង់ឆ្លងទេតែធ្វេីមុិចនេះជាសម័យកាលកូវីដ១៩ចឹងមានតែអាណិតនឹងលេីកទឹកចិត្តអោយគ្នាទៅទេីបជាការល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីមានការដឹងលឺនឹងជ្រាបពីព័តមានរបស់អ្នកនាងអិតហេីយស្រាបតែបានលេចមុខក្រុមតារាកំប្លែងនាយពាក់មីបានធ្វេីការបង្ហោះសារមួយដែលបានបញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងថា៖

ខ្ញុំអត់មានកេីតអីទេបងប្អូន​ ខ្ញុំអត់បានជួបស្រីអីតផង ហេីយសុភាពខ្ញុំល្អធម្មតា​ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំនៅតែផ្ទះទេ​ ជូនពរស្រីអីតឆាប់ជា​

Leave a Reply