បន្ទាប់ពីបានឃេីញការឡាយរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ស្រាប់តែលេចមុខភរិយារបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ចេញមកដោយទម្លាយអាថ៏កំបាំងបែបនេះថា…!( មានរូបភាព)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបកស្រាយម្សិលមុិញរបស់លោកសុវណ្ណ រិទ្ធីត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែរនៅពីក្រោយអាថ៏កំបាំងក៏ត្រូវបានដឹងនៅតម្រុយខ្លះៗហេីយតេីមានអ្វីនៅក្នុងរឿងដែលលោកសិវណ្ណរិទ្ធីយំផងទួញសោកផងនោះ។នៅក្នុងការឡាយវីដេអូរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានអោយដឹងថាមានមហាជនជាច្រេីនមានការអាណិតនឹងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនបានជួយអ្វីដល់លោកក្រៅពីការជួយលេីកទឹកចិត្តនឹងផ្តល់កម្លាំងចិត្តដែលបងប្អូនមានទៅកាន់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឡាយវីដេអូនោះផងដែរបានអោយដឹងថាស្រាប់តែលេចមុខប្រពន្ធរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ចេញមុខមកនឹងលាយឡំជាមួយនឹងពាក្យសម្តីដែលបានលាក់ទុកក្នុងចិត្តផងដែរដែលធ្វេីអោយមហាជនដែលកំពុងមេីលឡាយរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី មានការគាំងពាក្យរកអ្វីនិយាយមិនចេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលរយះពេលកន្លងមកនេះមិនដឹងថាមានអ្វីកេីតឡេីងចំពោះគ្រួសាររបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី នោះទេគ្រាន់តែដឹងថាមួយរយះនៅក្នុងការបាត់អវត្តមានរបស់លោកគឺធ្វេីអោយមហាជនមានការសោកសៅនឹងពិបាករកអ្វីនិយាយមិនបានដោយសារតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែជួយទៅដល់បងប្អូនដែលជួបទុក្ខលំបាកនឹងមានកាយោគយល់ទៅអ្នកដែលលំបាកច្រេីន។តែក្រោយពីការឆ្លេីយតបនៅក្នុងការឡាយរបស់លោកនៃពាក្យពេចរបស់ប្រពន្ធរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ភរិយារបស់លោកក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងមិនលាក់មហាជនទៀតនោះទេហេីយគាំត់នឹងនិយាយនៅក្នុងការឡាយរបស់គាត់អោយអស់។តែមិនដឹងថាសាច់រឿងនៅក្នុងបញ្ហានេះទៅជាយ៉ាងដុចម្តេចទេដូចពាក្យចាស់បាននិយាយអញ្ជឹងចង្កៀងអុជផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះនោះ។

Leave a Reply