មានទឹកចិត្តមែនមុននឹងឆ្លងកូវីដ១៩អ្នកនាង សុគន្ធនីសានឹង លោក ណុប បញ្ញារិទ្ធិបានចេញបទចម្រៀងមួយជូនដល់បងប្អូនអ្នកកេីតកូវីដ១៩ស្តាប់ហេីយចង់ស្រកទឹកភ្នែក(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាសែនខ្លោចចិត្តបន្តិចដែរនៅរឿងកន្លងមកដែលបានកេីតនៅក្នុងរង្វង់សិល្បះតាមរយះការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ១៩ដែលបានធ្វេីអោយមានការពិបានឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទាំងឡាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលបានដឹងស្រាប់ហេីយថាកាលពីថ្ងៃទី០៨ខែមីនាឆ្នាំ២០២១នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ឆ្លងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បះបានធ្វេីអោយសិល្បះករនឹងពិធិការនីហេីយនឹងបុគ្គលិករបស់ហង្សមាសត្រូវបានមានរោគសញ្ញវិជ្ជមានស្ទេីរតែនឹកស្មានមិនដល់សោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីមានការធ្វេីតេស្តរកឃេីញនៅរោគសញ្ញាបែបនេះហេីយតារាចម្រៀងយេីងនឹងពិធីកររួមទាំងគ្រួសារនឹងបុគ្គលិកនៅហង្សមាសក៏បានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Great Duke ដេីម្បីត្រួតពិនិត្យនឹងទទួលនៅការព្យាបាលពីលោកគ្រូពេទ្យរបស់យេីង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅក្នុងនោះផងដែរថាក៏បានទទួលដំណឹងពីសំណាក់ អ្នកនាង សុគន្ធនីសា ដែលបានឆ្លងនៅកូវីដ១៩ដែរក៏បានធ្វេីការបង្ហោះសារប្រាប់ពីអការះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហេីយក៏បានប្រាប់ពីរោគសញ្ញារបស់គាត់ផងដែរ។តែនៅក្នុងពេលម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃ១០ខែមីនាឆ្នាំ២០២១បានអោយដឹងថាជាថ្ងៃដែលអ្នកនាងបានប្រកាសថាអ្នកនាងបានផ្ទុកនៅក្នុងភាពវិជ្ជមាននៃការឆ្លងកូវីដ១៩ហេីយ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេល សុគន្ធ និសាដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅ សណ្ឋាគារ The Great Duke Phnom Penh ធ្វើឲ្យ មិត្តភក្តិ របស់ពួកគាត់ទំាងនោះ នៅមិនសុខឡើយ ក៏បាន រៀបចំម្ហូប ចំណីអាហារ រងចាំទំាងកណ្តាលហាលថ្ងៃ ដើម្បីប្រគល់ជូន អ្នកជំងឺ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឹតតែរំជួលចិត្តថែមទៀតនោះ មិត្តភក្តិ ទំាងនោះ បានរួមគ្នាផលិតចម្រៀងដ៏រំជួលចិត្តមួយបទ “ក្តីស្រទ្បាញ់” ច្រៀងលើកទឹកចិត្ត សុគន្ធ និសា , វី ឌីណែត, ណុប បាយ៉ារិទ្ធ, ចាន់ កែវ និមល និងអ្នកផ្សេងទៀត ដែលកំពុងមានវិជ្ជមាន កូវីដ-១៩ នេះ ស្តាប់ហើយ ពិតជាពីរោះ ពោរពេញដោយអត្ថន័យលើកទឹកចិត្ត ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក។ តោះដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនាបទចម្រៀងនេះទំាងអស់គ្នា ៖

Leave a Reply