មានការប្រតិកម្មខ្លាំងពីសំណាក់​ លោកតានគឹមសួរ បន្ទាប់ពីបានឃេីញគម្រោងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវចង់សាងសងរូបសំណាក់ពងទាកូនដែលតំណាងអោយ…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនេះរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ កំពុងតែគ្រោអនឹងធញវេីនៅរូបសំណាក់សប្បនិមិត្តដែលដំណាងអោយពងទាកូននឹងបង្កងដែលមានពាក្យមួយឃ្លាថាជាសមិតផលដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅក្នុងខេត្តតាកែវ។នៅក្នុងការធ្វេីសន្និសិទ្ធិដែលស្តីពីការអភិវឌ្ឍនឹងទិសដៅនៅក្នុងការងា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានអោយដឹងថារដ្ឋបាលនៃខេត្តតាកែវ កាលពីឆ្នាំទៅនៅថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដានាទិស្តីការនៃគណះរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម អ៊ូចភា អភិបាលខេត្តតាកែវធ្លាប់បានឯកភាពនឹងមានប្រសាសន៏លេីកឡេីងថាពងទាកូនស្រែងនាង ជាផលិតផលដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនឹងមានការចាប់អារម្មន៏យ៉ាងខ្លាំងមិនមែនតែតំបន់នេះទេតែក៏ចង់អោយដឹងថានៅក្នុងខត្តតាកែវគឺមានពងទាកូនដែលជាផលិតផលដែលល្បីនៅក្នុងខេត្តតាកែវរបស់យេីង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែមានការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏នៅរូបសំណាក់មួយនេះនឹងគម្រោងដែលគ្រោងឡេីងនៃរដ្ឋបាលនៃខេត្តតាកែវ តាន គឹមសួរបានចេញមុខនឹងបានធ្វេីការប្រតិកម្មទៅលេីគណនីយហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ដែលបាននិយាយថាគាត់មិនចូលរួមគាំទ្រនឹងពេញចិត្តនៅគម្រងបែបនេះជាដាច់ខាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតាកែវយកអ្វីមកគិតបានដល់ថ្នាក់យកពងទាកូនមកតំណាងឲ្យខេត្តបែបនេះទៅវិញ? មើលទៅដូចជាបាយឡុកបាយឡរក្មេងលេងម៉េចមិនដឹងទេ បើជ្រុលតែអ៉ីចឹង តំបន់ណាដែលល្បីមាន់ស្ងោរ ធ្វើរូបមាន់ស្ងោរ ល្បីកង្កែបបោក ធ្វើរូបកង្កែបបោកទៅ ខ្យងស្ងោរ ខ្យងអាំងអីចឹងទៅ ដូចគ្មានអត្ថន័យអ្វីបន្តិចសោះឡើយ សូមគិតពិចារណាម្តងទៀត ហើយសូមប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិទៅលើអ្វីដែលមានសារប្រយោជន៍ជាងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply