ភ្ញាក់ផ្អេីលមែនទែនបន្ទាប់ពីកញ្ញា វ៉ាឌីណែតបានតេស្តឃេីញនៅរោគសញ្ញាកូវីដ១៩ហេីយស្រាប់តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូពេទ្យក៏បានចុះមកដល់គេហដ្ឋានរបស់លោក ហួរឡាវី ផ្ទាល់តែម្តងដេីម្បីធ្វេីតេស្តរករោគសញ្ញាតែបែរជា…..!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានដឹងហេីយថាការផ្ទុះនៅក្នុងការឆ្លងក្នុងរង្វង់សិល្បះមិនទាន់បានធ្វេីតេស្តអស់ទេនៅពេលនេះកំពុងតែមានការតាមដាននឹងត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការធ្វេីតេស្តទៅលេីកំណាក់ដែលបានពីការធ្វេីតេស្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងការឆ្លងកូវីដ១៩នៅក្នុងរង្វង់សិល្បះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានជ្រាបហេីយថាមានមនុស្សមុនតិចជាង០៧នា់ទេដែលបានឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃទី០៨ខែមីនាឆ្នាំ២០២១រហូតមក់ដល់ពេលនេះ។នៅក្នុងនោះផងដែក៏បានអោយដឹងថាមានតារាៗនឹងសិល្បះករជេីងចាស់យេីងប៉ុន្មាននាក់ដែរដែលបានធ្វេីតេស្តទៅឃេិញមានតេស្តវិជ្ជមាននៅកូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលចំនួននៅក្នុងការឆ្លងក្នុងរង្វង់សិល្បះមានដូចជា ពីធីការនី កែវចន្ទនិមលនឹងគ្រួសារ តារាចម្រៀង ណុប បញ្ញារិទ្ធិ​ អ្នកនាង សុគន្ធនីសា​​ កញ្ញា​ វ៉ាដីណែត ប្អូនអគ្គនាយករស្មីហង្សមាសនឹងគ្រូភ្លេងនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ហង្សមាសផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាព័តមានដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហេីយដែលក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យេីងបានធ្វេីការថ្លែងប្រាប់កាលពីថ្ងៃទី០៨ខែមីនាឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះដែរបានអោយដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែមីនាឆ្នាំ២០២១បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បះដោយនៅក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាវ៉ាឌីណែតផងដែរ ។ដោយនៅក្នុងករណីដេីម្បីការពារលោកគ្រូជំនាញដែលបញ្ជាដោយក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់ក៏បានចុះទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់ តារាចម្រៀងជេីងចាស់ដែលយេីងប្រាកដជាស្គាល់ហេីយ គឺលោកហួរ​ ឡាវីដែលជាឪពុករបស់កញ្ញា​ វ៉ាឌីណែតដេីម្បីត្រួតពិនិត្យនឹងធ្វេីតេស្តដេីម្បីចង់ដឹងតេីមានភាពវីជ្ជមាននៅរោគសញ្ញាកូវីដ១៩ដែរឬទេ។

ដោយនៅក្នុងការពិនិត្យក៏មិនទាន់បានចេញលទ្ធផលដែរតែនៅក្នុងនោះក៏មានមហាជននាំគ្នាជូនពរនឹងសូមអោយឪពុករបស់ កញ្ញា វ៉ាឌីណែត កុំអោយមានរោគវិជ្ជមានអោយសោះ។សង្ឃឹមថានៅក្នុងការធ្វេិតេស្តនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អទៅចុះ។

Leave a Reply