គ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យជូនពរទេ…! អ្នកនាង កែវចន្ទនិមល បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនរយះពេលប្រាំថ្ងៃដោយបែបនេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងការឆ្លងនៃរង្វង់សិល្បះបេីកិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ០៥ថ្ងៃដែលយេីងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី០៨ខែមីនាឆ្នាំ២០២១មកម្លេះ។បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បះក៏ឃេីញថាមានសិល្បះករនឹងក្រុមការងារដែលបម្រេីការនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសបាននាំគ្នាទៅធ្វេីតេស្តនឹងក៏បានទៅអោយគ្រូពេទ្យត្រួតពិតនិត្យផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងទៅតាមព៍តមានដែលបានកន្លងមកនៅក្នុងថ្ងៃទី០៨ខែមីនាបានអោយដឹងថានៅការឆ្លងកូវីដ១៩នៅក្នុងរង្វង់សិល្បះឃេីញមានចំនួន៧នាក់នៅក្នុងនោះរួមមាន លោក​ ណុប ពញ្ញារិទ្ធិ អ្នកនាង កែវចន្ទនិមលនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកនាង សុគន្ធនីសា កញ្ញាវ៉ាំឌីណែត នឹងប្អូនរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហង្សមាស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកនាងកែវចន្ទនិមលបានអោយដឹងថានៅក្នុរយះពេល០៥ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី០៨ខែមីនាមកដល់ថ្ងៃនេះដែលត្រូវជាថ្ងៃទី១២ខែមីនាបានអោយដឹងថា ការស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ The Great Duke ដែលអ្នកនាងធ្វេីចត្តាឡីសក័គឺបានស្រណុកសុខស្រួលណាស់មិនអីទេដែលអ្នកនាងនឹងក្រុមគ្រួសារកំពយងតែទទួលយកនៅការព្យាបាលពីសំណាក់លោកគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមេីលថែដល់គ្រួសាររបស់អ្នកនាងផ្ទាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះដែរ ពិធីការិនីរូបនេះ បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹក និង ភ្ជាប់សារមួយឃ្លាធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសកូនស្រីអាយុ ១០ ឆ្នាំ របស់នាងតែម្តង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសារនោះ កែវ ចាន់និមល ហាក់បង្ហាញឲ្យដឹងថា កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនស្ថានភាពសុខភាពរបស់នាង និង គ្រួសារហាក់មិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះ នាងបានបញ្ជាក់ថា អ្នកនាង ស្វាមី និង កូនៗ ហាក់ប្រសើរជាងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនច្រើន ព្រោះពួកគេព្យាយាមមើលថែខ្លួនឯងបានល្អ បន្ទាប់ពីការមើលថែរបស់គ្រូពេទ្យ ។

ពិធីការិនី កែវ ចាន់និមល បានរៀបរាប់ថា «ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ រួមទាំងប៉ាម៉ាក់ គឺប្រសើរជាងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនច្រើន យើងព្យាយាមញ៉ាំទឹកក្តៅ ខ្ពុលទឹកអំបិល ខំញុំា និង សម្រាក ។ ជាពិសេស ព្យាយាមហាត់ប្រាណខ្លះទៀតបន្ថែមជាមួយការញ៉ាំថ្នាំទៀងទាត់ ។ អរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការទាំងអស់ ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែយើងខ្ញុំបានយ៉ាងល្អ ។ សូមបងប្អូនថែរទាំសុខភាពទាំងអស់គ្នា!» ៕

Leave a Reply