កាន់តែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំង….! បន្ទាប់ពីបានដឹងថាមិត្តរួមអាជីពរបស់ខ្លួនមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បែបនេះ កញ្ញា ចំរេីន សុភក្ត្រ័មិនចាំយូរក៏បានទៅធ្វេីតេស្តហេីយក៏បានពោលពាក្យថា….!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្តរួមអាជីបដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ពូកែទៅលេីកាយវីការនឹងសម្លេងមានទឺកដមដូចរាជន៏សីដែលយេីងប្រហែលជាស្គាលគាត់ហេីយគឺ កញ្ញា ចំរេីន សុភក្រ្ត័ដែលជាមិត្តរួមអាជីបនឹងសិល្បះក៏ដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩កាលថ្ងៃទី៨ខែមីនាឆ្នាំ២០២១នោះបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភនឹងសេខក្តីអាណិតពន់ពេកក្រៃដែលជារឿងមិនគួរកេីតឡេីងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បះនេះសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះដែរ កញ្ញា ចំរេីនសុភក្ត្រ័ បានធ្វេីការសម្តែងនៅសេចក្តីទុក្ខព្រួយលាយឡំនឹងពាក្យជូនពរទៅដល់សិល្បះករប្រុសស្រីដែលបានឆ្លងកូវីដ១៩អោយបានឆាបជាសហស្បេីយនឹងវិលត្រឡបមកបំពេញនៅអាជីបរបស់គាត់តទៅមុខទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានអោយដឹងផងដែរថាបន្ទាប់ពីមានកការឆ្លងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បះបែបនេះ កញ្ញា ចំរេីនសុភក្ត្រ័ក៏បានទៅធ្វេីតេស្តនឹងទទួលការត្រួតពិនិត្យពីលោកគ្រូពេទ្យដេីម្បិអោយដឹងថាតេីអ្នកនាងមានផ្ទុកនៅភាពវិជ្ជមានដែរទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្តី​បារម្ភ​ពីរ ចំ​រើន សុភ​ក័​ក្ត្រ ជូនចំពោះ ,១.​បងប្រុស ណុប ប៉ា​យ៉ា​រិ​ទ្ធ ,២.​បងខួច ​,៣. បង​ទី​តូ​,៤.​គ្រួសារ​បង​និមល ,៥.​លោកគ្រូ​ភ្លេង សាន់ សុវណ្ណ​ឌី​ន ,៦. វី​ឌី ណែ​ត និង ​ចែ សុគន្ធ នីសា ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយគ្នានេះ​កញ្ញា ចំរើន សុ​ភ័ក្ត្រ បាន​បន្ថែមថា​ ក្នុង​នាម​នាង​ខ្ញុំ​ជា​កូនសិស្ស​និង​ជា​ប្អូនៗ​របស់​បងៗ​ខ្ញុំ​សូម​ចូលរួម​លើកទឹកចិត្ត និង​សូម​ជូនពរ​ឲ្យ​បង​ប្រុស ណុប បា​យ៉ា​រិ​ទ្ធ បង ខួច គ្រួសារ​របស់​បង និមល នឹង បងប្រុស អ៊ិន ទី​តូ ឆាប់​ជា​និង​មាន​សុខ​ភាពល្អ​ឡើងវិញ​ទាំងអស់គ្នា សូម​ទេវ​ត្តា​ប្រ​សិទ្ធិ​ពរជ័យ​ឲ្យ​សង្គមជាតិ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ជៀសផុត​ពី​ជំងឺ​COVID-19​ឆាប់ៗ​ផង​ចុះ​៕ប្រភព៖កម្ពុជាថ្មី

Leave a Reply