សូមមេត្តាជួយស៊ែរចែករំលែកម្នាក់មួយផង….!នៅពេលនេះមានករណី ឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីដែលបានរៀល ដល់ខេត្តកំពុងស្ពឺហេីយសូមមេត្តាបងប្អូនប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាន់ខ្លាំងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញសេចក្តីប្រកាស់បន្ទាន់នា ថ្ងៃទិ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នាល្ងាចនេះថា សូមប្រជាជននឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ្ន័តអោយបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ពន្ធ័នឹងអ្នកដែលលក់សំលៀកបំពាកនៅក្នុងផ្សារបាត់ដឹងក្នុងស្រុកឧត្តុងខេត្តកំពងស្ពឺថាដែលមានករណីរកឃេីញតេស្តវិជ្ជមានទៅលេីស្រ្តីម្នាក់ដែលពាក់ពន្ធ័នៅការឆ្លងនៅផ្សារបាត់ដឹងនោះក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក៏បានទៅសម្រាកនឹងព្យាបាលនៅសណ្ឋាគារ Great Duke នៃរាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលផ្អែកទៅលេីព័តមានបានអោយដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី០៦ខែមីនាឆ្នាំ២០២១នៅវេលាម៉ោង ១៣:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:00រសៀល អាជីវករខាងលេីបានយកសម្លៀកបំពាក់មកលក់នៅក្នុងផ្សារ បាត់ដឹង​ ស្រុកឧត្តុង ខេត្តកំពងើស្ពឺ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីលេីនេះផងដែររដ្ឋបាលបានចេញបញ្ជាអោយធ្វេីការបិទតូបនៅក្នុងផ្សារបាត់ដឹងចំនួន១២តូប ជាបណ្តោះអាសន្នន៏នៅក្នុងនោះដែរក្រុមការងារក៏បានឆ្លេីយតបបន្ទាន់ទៅនឹងមន្ទីរសុខាភីបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងបានធ្វេីការចុះសំណាក 25នាក់​ ដែលនៅក្នុងនោះមានមនុស្ស17នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹង០៨នាក់​ រស់នៅខេត្តកណ្តាល ស្រុកពញាឬ​ 3នាក់នឹងស្រុកអង្គស្នួលមានអ្នកករណីវិជ្ជមានរហូតដល់ 5នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបន្ទាប់ពីបានដឹងដំណឹងនឹងចុះយកសំណាកហេីយមន្ទីរក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអោយទៅធ្វេីចត្តាឡីសក៏នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពុងស្ពឹដេីម្បីធ្វេីការត្រួតពិនិត្យនឹងតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគាត់ជាបន្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីមានករណិនេះកេីតលេីងហេីយរដ្ឋបាននៃខេ្តកំពង់ស្ពឺក៏បានធ្វេីការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីតាមតំបន់ស្រុក ឃុំនឹង​ ភូមិចុះទៅធ្វេីការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ដេីម្បីធ្វេីការទប់ស្កាត់ហេីយនឹងប្រមូលអ្នកដែលពាក់ពាន់ទាំងអស់អោយទៅធ្វេីចត្តាឡីស៏កដោយដាក់ខ្លួនឯងអោយនៅដាច់ដោយឡែករយះបេល១៤ថ្ងៃ។

នៅក្នុងនោះផងដែរជាសារប្រកាសពីខាងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញជាសាលិខិតដេីម្បីអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់អោយមានការប្រុងប្រយ្ន៏តនឹងមានអនាម័យអោយកាន់តែខ្ពស់នឹងមានការការពារអោយប្រុងប្រយ្ន័តដោយសារតែការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៏ជាករណីឆ្លងដែលកំពុងតែផ្ទុះជាងគេដែលយេីងបានហៅវាថាព្រឹត្តិការណ៏ឆ្លងជាសហគមន៏នៅថ្ងៃ20កុម្ភះ។

ដូច្នេះសូមបងប្អុនមេត្តាប្រុងប្រយ្ន័តទាំងអស់គ្នានឹងមានការអនាម័យទៅក្រោត្រូវពាក់ម៉ាសនឹងមានអាលកុលត្រូវបាញ់លាងសម្អាតអោយបានគ្រប់បេលនឹងមិនត្រូវនៅជិតគ្នាទេកួររក្សារគំលាតពីគ្នាយ៉ាងហោច 1.50m ដេីម្បីជាការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពយេីងទាំងអស់គ្នា៕

Leave a Reply