បែកធ្លាយវីដេអូ.ពេលដែលជ.ន.ជា.តិ.ចិ.ន.នេះជិ.ត.ស្លា.ប់.នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វេី.ច.ត្តា.ឡី.ស័.ក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងការថ្លែងការនៃព័តមាននៅក្រសួងការបរទេសដែលបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងសុ.ខា.ភិ.បា.ល.ដោយសារតែមានការធ្វេី.ច.ត្តា.ឡី.ស.ក័.មួយដែលធ្វេីអោយ.ស្លា.ប់.ជ.ន.ជា.តិ.ចិ.ន.ម្នាក់ដោយសារតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុបុរស.ជ.ន.ជា.តិ.ចិ.ន.នោះគឺបាន.ញៀ.នៅ.សា.រ.ធា.តុ.ថ្.នាំ.ញៀ.ន.ដែលនៅក្នុងថ្ងៃដែឡយកមកព្យាបាលគឺត្រូវនឹងថ្ងៃ01ខែមីនាឆ្នាំ2021ហេីយដោយសារតែកាធ្វេិទុកនៅ.សា.រ.ធា.តុ.ញៀ.ន.របស់បុគ្គលម្នាក់នេះដែលកំពុងតែទទួលនៅការព្យាបាលនៃជំងឺកូវីដ19ផងក៏បានប្.រតិ.ក.ម្ម.ស្លា.ប់.បា.ត់.ទៅនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃទី04ខែមីនាឆ្នាំ2021។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនៅក្នុងការរុករកឃេីញនឹងតាមការសន្និដ្ឋានបានអោយដឹងថាមនុស្សម្នាក់នេះបានផ្ទុកនៅសារ.ធា.តុ.ញៀ.ន.មួយយ៉ាងដែរគេហៅថា អំ.ហ្វេ.តា.មី.ន. នៅក្នុងខ្លួនដែលយោងតាមការធ្វេីកុ.ស.លវិ.ច្ច័.យទេីបអោយដឹងថាបុរសជនជាតិចិននេះមាន.សា.រ.ធា.តុ.ញៀ.ន.នៅក្នុងខ្លួនយូរណាស់មកហេីយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលយោងតាមអាស័យដ្ឋានរបស់ជនជាតិនេះបានបញ្ជាក់អោយបានដឹងថាបុរសជនជាតិចិននេះបានស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារខូល័រនឹងធ្លាប់បានប៉ះពាល់អ្នកដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ19នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ថ្ងៃ20កុម្ភះកន្លងមកនេះ។

Leave a Reply