ក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះបិ.ទ.ហាង.ហ្វេី.មួយកន្លែងដែលស.ង្ស័.យថា.លា.ក់.អ្នកដែលរត់ពី.ម.ណ្ឌ.ល.ច.ត្តា.ឡី.ស័.ក.ហេីយកមានករណីរកឃេីញ….!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រឹកល្ងាចមុិញដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី04ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាអោយក្រុមគ្រូពេទ្យទៅបិទហាងហ្វេីមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយសារតែមានការត្រួ.ត.ពិ.និ.តថាមានបុរសម្នាក់បានរត់ចេញពិ.ម.ណ្ឌ.ល.ធ្វេី.ច.ត្តា.ឡី.ស័.ក.ហេីយបានធ្វេី.ការ.រត់.ចូលមកក្នុងហាងនេះហេីយស្របនឹងពេលនោះផងដែរក៏មានស្រ្តីម្នាក់ដែលបានចាកចេញពីខេត្តសៀមរាបហេីយចូលមកហាងនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងទៅលេី.ក.រ.ណី.នោះផងដែរបានអោយដឹងថាដោយសារតែមិនមនាការ.ស.ហ.កា.រណ៏.នៅក្នុងការ.ចំ.ណា.ត់.ការ.នេះទេីបខាង.ក្.រសួ.ង.សម្រេចចិត្តធ្វេិការបីទហាងនេះតែម្តងដោយសារតែខ្លាចមានការ.ឆ្ល.ង.ទៅដល់អ្នកដ៏ទៃនឹងរៀលដាលទៅដល់អ្នកដែលបានចូលមកហូបនៅភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងហាងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនៅក្នុងនោះដែរនៅថ្ងៃកេីតហេតុតែមួយនោះក្រុមក្រសួងសុខាភិបាលខេត្តក៏បានធ្វេីការបីទហាងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាភុល សង្កាតដង្គំ ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលក្នុងនោះដែរក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វេីការ.ឃា.ត់.ខ្លួន.បុ.គ្គ.ល04នាក់ដែលស.ង្.ស័.យ.ថាមានការ.ប៉ះ.ពា.ល់.អ្នកដែលរ.ត់.គេ.ច.ដេីម្បីយកទៅ.ធ្វេី.ច.ត្តា.ឡី.ស.ក័.ដែលអ្នកទាំងបួននាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងហាងហ្វេីនេះតែម្តងដែលហាងនេះមានឈ្មោះថា(អាម៉ាប់)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ដូចគ្នានេះដែរសូមបងប្អុនមេត្តាធ្វេិការប្រុងប្រយ្ន៏តទាំងអស់គ្នាទាងនៅក្នុងសហគមន៏នឹងនៅតាមផ្ទហតាមទិកន្លែងផ្សេងៗដែលនៅក្នុងការធ្វេីដំណេីរទៅណាមកណាសូមកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់នឹងអាលកុលត្រូវដាក់តាមខ្លួនដេីម្បីការពារនឹងចៀសវាងនៅជំងឺកូវីដ19នេះ៕

Leave a Reply