នៅពេលនេះ.ស.ម.ត្ថ.កិ.ច្ច.បានធ្វេីការក្រ.បួ.ច.បានហេីយនៅ.ជ.ន.ដៃ.ដល់.ដែលបានធ្វេី.ឃា.ត.ហេីយ.ប.ម្រុ.ង.នឹង.លួ.ច.រត់តែត្រូវបាន….!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថិតនៅក្នុង.ក.រ.ណី.មួយនេះដ៏ដែរក៏បានអោយកាន់តែដឹងកាន់តែច្បាស់ហេីយនៅថ្ងៃនេះ។នៅក្នុងព៏តមានបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុង.ក.រ.ណី.ដែលកំពុងតែកក្រេីកនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអោយដឹងថា.ក.រ.ណី.ប៉ុន.ប៉ង.ធ្វេី.ឃា.ត.នឹង.ចា.ប់.រំ.លោ.ភ.ស្ត្.រីម្នាក់អោយ.បា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.ត.ដែលធ្វេីអោយមានការឆោឡោនឹងចោមរោមមេីលដែលសឹងតែ.ក.រ.ណី.នេះបានកេីតឡេីងដោយពុំមានអ្នកណាដឹងរហូតទាល់តែដល់ព្រឹកឡេីងសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បុ៉ន្តែនៅក្នុងងពេលនេះបានអោយដឹងថា.ក្រុម.ស្.ន.ង.ការ.ន.គ.រ.បា.ល.នៃ.ក្រុងប៉ោយប៉ែតបានធ្វេីការសិក្សារស្រាវជ្រាវនឹងវែក.មុ.ខ.នៅ.ជ.ន.ដៃ.ដ.ល់.ហេីយដែលបានធ្វេី.ឃា.ត.នា.រី.ម្នាក់នេះនឹង.រំ.លោ.ភ.នាងផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលទីតាំងដែលបាន.ចា.ប់.បានបានអោយដឹងថាបុរសម្នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលទីតាំងក៏ស្ថិតនៅជិតនឹងមន្ទីរពេទ្យនគររាជដែរតែនៅពេល.កេី.ត.ហេ.តុ.រួចបុគ្គលម្នាក់នេះក៏បានធ្វេីការចាកចេញនឹងរត់.គេ.ច.ទៅខេត្តសៀមរាបដេីម្បី.គេ.ច.ខ្.លួន។តែដោយសារតែនៅក្នុងការសហការវៀងក្រុមប៉ូ.លី.ស.ន.គ.របា.ល.នឹងកម្លាំង.ក.ង.រា.ជ.អា.វុ.ធ.ហ.ត្.ថ.ក៏.បានធ្វេីការ.ចា.ប់.បាននៅព្រឹកល្ងាចថ្ងៃទី4ម្សិលមុិញនេះឯង។

ដែលនៅក្នុងនោះដែរក៏មានការយល់ច្រឡំដែរដោយមានព៏តមានបាននិយាយពីមូលហេតុថាស្ត្រីដែលត្រូវគេធ្វេី.ឃា.ត.នេះគឺត្រូវបានជ.ន.ជា.តិ.ចិ.នស.ម្លា.ប់.ក៏ប៉ុន្តែយោងទៅតាមការ.ចា.ប់.បាននឹងសួរសម្លេីយនាពេលម្សិលមុិញនេះគឺជា.ជ.ន.ជា.តិ.ខ្មែរទេមិនមែនចិនទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរំលឹកផងដែរថា ក រណី ឃា ត ក .ម្ម លើនារីវ័ យ ជាងម្ភៃឆ្នាំម្នាក់ ដោយត្រូវបានគេ អា រ. ក ស ម្លា . ប់ នៅបន្ទ ប់ជួ លលេខ៥ នៅវេលាម៉ោង៨ និង៣០នាទីយប់ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ ស្ថិ ត ក្នុង ភូមិក្បា ល ស្ពា ន១សង្កាត់ និងក្រុង ប៉ោ យ ប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស ព នា រីរ ង គ្រោះ ឈ្មោះ ហួ ន ស្រី អាយុ២៣ឆ្នាំ ជាបុ គ្គ លិ ក កាស៊ីណូរ ស់នៅភូមិសាមគ្គី មាន ជ័ យ សង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែត។

ប្រភព ពីស ម ត្ថ កិ ច្ចមូ លដ្ឋា ន បានឲ្យដឹងថាករណី ដែលនា រី រ ង គ្រោះ ស្លា ប់នេះ គឺគា ត់ បានជួ លប ន្ទ ប់ស្នា ក់នៅជាមួ យមិ ត្តភ ក្តិ ហើយមុនកើតហេ តុ មិ ត្ត ភក្តិ របស់នាង រ ង គ្រោះ ទៅធ្វើការបា ត់ ដោយ ជ ន រ ង គ្រោះនៅម្នាក់ឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់វេលាកើ ត ហេ តុមិត្ត ភក្ដិរ បស់ជនរ ង គ្រោះ ត្រឡ ប់មកពីធ្វើការវិញ នៅ ពេលល្ងា ចក៏ឃើញប ន្ទប់ ទ្វា រមានជា ប់សោ ពីខា ងក្នុង ទើប ប ង្កភ្ញា ក់ផ្អើ លដល់ស ម ត្ថកិ ច្ចតែម្ដង។ ករ ណីនេះខាងលើគេអា ចស ង្ស័ យ ស្លា ប់ តាំង ពីព្រឹកម កម្ល៉េះ ព្រោះល្ងា ចហើយទើ បដឹង ពេលមានម នុស្សទៅគោះ ទ្វា រប ន្ទប់ ទើប ប ង្ក ឲ្យភ្ញា ក់ ផ្អើ ល កើ តមា នឡើងតែម្ដង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភ ពមួយទៀតបានឲ្យដឹង ថា ស ព នា រី រង គ្រោះ មា ន ស្នា ម ចា ក់ ជា ច្រើន កាំ បិ .ត រួ មទាំ ងមា នស្នា ម អា រ. ក ហើយ យ កភួ យគ្របពីលើ ស ព។ ចំណែ ក ដៃ ទាំង២រប ស់នាងរ ង គ្រោះត្រូវជ នមិន ស្គា ល់មុខ យ ក អា វទ្រ នា ប់ ច ង ភ្ជា ប់ បន្ថែមទៀត។

Leave a Reply