បុរសម្នាក់គ្រាន់តែប្.ល.ន់.ធ.នា.គា.រ.សោះត្រូវបានគេ.កា.ត់.ទោ.ស.ប្រ.ហា.រ.ជី.វិ.ត.ដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះធ្វីអោយគេស្រក់ទឹកភ្នែកគ្រប់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិននឹកស្មានថានៅលេីលោកនេះមានរឿងបែបនេះកេីតឡេីងសោះពិតជាមានការអណោចនឹងទុក្ខជាច្រេីនដែលលាយឡំនៅក្នុងរឿងនេះ។នៅក្នុងរឿងនេះបានអោយដឹងថាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យខ្លាំងមែនទែនដែលជួបនៅ.វិ.ប.ត្ត.បែបនេះដែលសម្រេចចិត្តអោយ.ជ.ន.ម្នាក់នេះខ្លាចទៅជា.ឧ.ក្រិ.ដ្.ជ.ន.ដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងសោះ។យោងទៅតាមការសង្ខេបនៃពត៉មានដែលបានផ្តល់អោយតាមរយះសារព័តមានបរ.ទេ.ស.ដែលបានចុះផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះយុវជនម្នាក់ដែលបានធ្វេីការ.ប្.ល.ន់.ធនាគារហេីយត្រូវបានគេចាប់បានឹង.ផ្.តន្.ទា.ទោ.សដោយបានដាក់ទោសប្រ.ហារ.ជី.វិ.តគ្នាដោយ.កៅ.អី.ឆក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនៅក្នុងនោះដែរក៏មានការសាកសួរនឹងមូលហេតុហេីយនឹងក្តីប្រាថ្នាចុងក្រោយដែលជនឧក្រិដ្ឋនេះចង់បានដែលគេបានបរិយាយថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក.ទោ.ស.ដែលត្រូវ.ប្រ.ហារ.ជី.វិ.ត.ម្នាក់ ត្រូវបានសួរពីបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់គាត់ មុនពេលត្រូវបានឆក់នៅលើកៅអីអគ្គិសនីអោយស្លាប់ គាត់បានស្នើសុំប៊ិចនិងក្រដាសមកសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើរទៅម្តាយ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកម្តាយជាទីគោរព ប្រសិនបើច្បាប់មានភាពយុត្តិធម៌ថ្ងៃនេះម៉ាក់នឹងអង្គុយនៅក្បែរខ្ញុំ រង់ចាំខ្សែ.ភ្លើ.ង.ឆ.ក់.លើកៅអីអគ្គិសនីនេះ ប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់ងងឹតងងុលខ្ញុំត្រូវបានផ្តន្ទាទោសចំពោះ.ឧ.ក្រិ.ដ្.ឋ.ក.ម្.ម.ដែលយើងបានធ្វើជាមួយគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាក់ចាំទេ ថាវាចាប់ផ្តើមពីពេលណា? ពេលខ្ញុំអាយុ ៣ ឆ្នាំ ខ្ញុំ.លួ.ច.យកបង្អែមបងប្រុស ម៉ាក់ក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំថាខុស
ពេលអាយុ ៥ ឆ្នំា ខ្ញុំ.លួ.ច.យករបស់លេងក្មេងជិតខាង ហើយលាក់វានៅផ្ទះ ម៉ាក់ក៏មិនបាននិយាយអ្វី
ពេលខ្ញុំអាយុ ១២ ឆ្នាំ ខ្ញុំលាក់បាល់បងជីដូនមួយ នៅក្នុងហ្គារ៉ាសពេលគាត់ មកលេងនៅផ្ទះយើង ពេលគាត់សួរ ម៉ាក់និយាយថាមិនបានឃើញ ទាំងដែលម៉ាក់បានឃើញ។

តើម៉ាក់ចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីសាលានៅអាយុ ១៥ ឆ្នាំទេ? ប៉ាចង់ដាក់.ទ.ណ្.ឌ.កម្.ម.ខ្ញុំ ប៉ុន្តែម៉ាក់មិនព្រម ហើយនៅថ្ងៃនោះម៉ាក់បានឈ្.លោះ.ប្រកែកជាមួយប៉ាយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែ.ការ.ពា.រខ្ញុំ។

ម៉ាក់បានឃើញខ្ញុំ.លួ.ច.កង់អ្នកជិតខាងយើងពេលខ្ញុំមានអាយុ ១៧ ឆ្នាំប៉ុន្តែម៉ាក់មិនបានរាយការណ៍ថាខ្ញុំលក់វាទេ ម៉ាក់នៅស្ងៀម ម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ ម៉ាក់ដឹងទេ? ក្តីស្រលាញ់នេះហើយដែលបានបំផ្លាញខ្ញុំ។ នោះហើយជារបៀបដែលវាបានចាប់ផ្តើម ហើយបានបញ្ចប់យឺតៗ រហូតដល់ថ្ងៃនេះ នៅពេលដែលខ្ញុំនឹងត្រូវគេប្រហារ.ជីវិ.ត.ពី.បទ.ប្ល.ន់.ធនាគារនិងឃាតកម្ម។

ខ្ញុំនៅក្មេង ខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការម៉ាក់ណែនាំ តែដល់ពេលដែលម៉ាក់កំពុងអាននេះខ្ញុំនឹង.បា.ត់.ទៅហើយ។

ពីកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់!

ឪពុកម្តាយទាំងអស់៖
បើស្រឡាញ់កូនៗ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ លត់ដំប្រៀនប្រដៅ ពួកគេ ស្រឡាញ់កូនកុំនិយាយការពារគេទាំងដឹងថាគេខុស។

Leave a Reply