ពិតទេថាមេខ្លោង.ឧ.ក្.រិដ្.ឋ.ជ.ននៅរស់….! លោកសាន្តប៊ុនធឿន Live វីដេអូសុខៗស្រាប់តែ.មេ.ឧ.ក្.រិដ្ឋ.ជ.ន.បានចូលមកខមិនថា…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តដែលជាហ្វេនរបស់លោកចាងហ្វាងកាសែតសាន្តប៊ុនធឿនប្រហែលជាស្គាល់គាត់ច្បាស់ហេីយដោយឡែកនៅក្នុង.ក.រ.ណី.ប្.ល.ន់.ជំ.រិ.ត.ទាប្រាក់មួយលានដុល្លាដែលលោកសាន្តប៊ុនធឿនបានទៅយកព័តមានផ្ទាល់ដោយសារតែ.ក.រ.ណី.នេះ.បានធ្វេីអោយ.ឧ.ក្រិ.ដ្.ឋ.ជ.ន.04នាក់.ត្រូវបានបរាជ័យនៅគម្រោងនឹងឈានដល់.បា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.តផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងពីអ្នកណាដែលជាមេខ្លោងហេិយដោយមេខ្លោងមានឈ្មោះថា សុវណ្ណរីទ្ធិដែលជាជនផ្តេីមគំនិតដេីម្បីបង្កេីតគម្រោងការនេះឡេីង។ដោយពេលថ្មីៗនេះអំ.បា.ញ់.មុិញ.នេះឯងនៅក្នុងការឡាយរបស់លោកសាន្តបុ៊នធឿនបានធ្វេីអោយ.ម.ហា.ជន.ជាច្រេីនមានការភ្ញាក់ផ្អេីលដោយសារតែកំពុងតែមេីលឡាយរបស់លោកសាន្តប៊ុនធឿនសុខៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែលេចនៅវត្តមានមេខ្លោង.ឧ.ក្.រិដ្.ឋ.ជ.ន.ដែលបានលេង.គ.ណ.នី.យ.ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា( Sovanna Rith ) បានចូលមកខមិនដោយបានប្រេីបរាស់នៅពាក្យមួយឃ្លាជូនលោកសាន្តប៊ុនធឿនថា៖សូមទោសផថដែលខ្ញុំបរាជ័យ។ដែលធ្វេីអោយលោកសាន្តប៊ុនធឿនមានការសាឡាងកាំងនឹងភ្ញាក់ផ្អេីលជាខ្លាំងជាមួយអ្នកដែលកំពុងមេីលឡាយរបស់គាត់ផ្ទាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលយោងទីតាមការការស្វែងយល់នៃសំណាក់អ្នកមេីលនឹងលោកសាន្តប៊ុនធឿនបានសន្និដ្ឋានថានេះគ្រាន់តែជាគណនីយក្លែងក្លាយប៉ុណ្ណោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយកុំអោយចាំយូរមកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply