ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏យុវតីម្នាក់អាយុទឹម20ឆ្នាំសោះតែសមត្ថភាពនឹកស្មានមិនដល់…! រៀនចប់បរិញ្ញាបត្ររង ហ៊ានចេញរកស៊ី រកចំណូលបានរហូតជិត ១ ម៉ឺនដុល្លាក្នុងមួយខែៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយពីជីវិតផ្ទាល់ថ្ងៃនេះក៏សូមលេីកយកយុវតីម្នាក់ដែលកំុងតែមានការចាប់អារម្មណ៏ពីសំណាក់មហាជនដែលបានឃេីញគាត់បង្ហោះសារមួយចំនួនពីបទពិសោធន៏នៃការរកសុីរបស់គាត់នឹងប្រាក់ចំណូលដែលគាត់ទទួលបានរាល់ខែដែឡធ្វេីអោយមានការចាប់អារម្មណ៏នឹងចង់ដឹងពីគន្លិះនៃការជោគជ័យរបស់គាត់មែនទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវតីនេះមានឈ្មោះថា គង់ សុស្រីពៅ ដែលមានអាយុទឹមតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។នៅក្នុងនោះដែរយុវតីម្នាក់នេះបានបន្ថែមផងថាបន្ទាប់ពិបញ្ចប់ការសិក្សារមកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាច្រេីនបានខិតខំប្រឹងស្វែងរកការងារធ្វេីនៅតាមបណ្តារក្រុមហ៊ុននឹងកន្លែងដែលមានប្រេននេមខ្ពស់ៗដែលនៅក្នុងនោះមិត្តភក្តិរបស់យុវតីនេះក៏បានបបួលនឹងហៅគាត់ដែរ។តែបន្ទាប់ពីមានការស្វែងយល់ឃេីញយុវតីមួយរូបនេះបានសម្រេចចិត្តមិនធ្វេីការទេដោយបេីកមុខរបររកសុីដោយខ្លួនឯងដោយការបណ្តុះសន្តែកលក់ដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺថាចំណូលដែលយុវតីម្នាក់នេះទទួលបានក្នុងមួយខែប្រម៉ានជា8500$។គួរបន្តទៀតថាហេតុផលដែលជំរុញអោយយុវវតីម្នាក់នេះសម្រេចចិត្តរកសុីទៅលេីមុខរបរនេះដោយសារតែមានកត្តា3ដែលយុវតីនេះបានលេីកឡេីងគីថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុទីមួយដែលយុវតី គង​ ស្រីពៅបានពន្យល់គឺថាគាត់ចង់ជួយលេីកតំកេីននៅផលិតផលដំណាំរបស់ខ្មែរនឹងផ្តោតលេីគុណភាពពិតៗដែលដំណាំជេីងពិតជាមានគុណភាពល្អដែលមិនចាញ់នឹងដំណាំរបស់ខាងស្រុកគែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុទីពីរគឺថាជាមុខរបរដែលយុវតីនេះបានធ្វេីគឺអាចជួយសម្រួលទៅដល់ជិវភាពរបស់គ្រួសាររបស់នាងនឹងអាចធ្វេីអោយនាងបានចំណូលបានយ៉ាងច្រេីនហេីយអាចធ្វេីអោយនាងមានពេលវេលាច្រេីនសម្រាប់ធ្វេីការងារផ្សេងដែលនាងចង់ធ្វេី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុទី៣ដែលយុវតិម្នាក់នេះបាននិយាយគឺថាគាំត់ចង់អោយកសិករខ្មែរយេីងងាកមកប្រេីប្រាស់នឹងគាំទ្រណៅផលិតផលជាតិនឹងកុំមេីលរំលងទៅលេីមុខរបរមួយនេះដោយសារតែនៅក្នុងមួយថ្ងៃនាងអាចទទួលប្រាក់ចំណុលរហូតទៅដល់400ដុល្លានឹងអាចលេីសនឹងទៀតទៅតាមទិផ្សារដែលត្រូវការ។នៅក្នុងនោះដែរយុវតីម្នាក់នេះក៏បាននិយាយថាសូមកុំមេីលរំលងទៅលេីការងារទាំងអស់នេះព្រោះចំណូលដែលនាងរកបាននៅក្នុងមួយខែមិនក្រោម8000ដុល្លាបេីសិនជាបណ្តារបងប្អុនមិនជឿអាចសាកល្បងនឹងធ្វេីវាដោយក្តីស្រលាញ់នឹងចូលចិត្តនោះនឹងបានផលដូចនាងចឹង៕

Leave a Reply