សែនសង្វែកណាស់នៅពេលដែលព្រលឹងឧក្រិដ្ឋជន ឈ្មោះ រី ពិសី ហៅលុច ទៅពន្យល់សុបិន្តម្តាយ លុះព្រឹកមើលស ពកូន ទើបដឹងថាឆុតមែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្តីអស្តងគត់គ្មានមនុស្សណាដែលអាចគិចផុតទេតែហេតុអ្វីបានជារឿងនឹងកេីតឡេីងទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់។បន្ទាប់ពីបានដឹងនឹងជ្រាបនៅព៏តមានដែលនបានផ្សាយធ្វេីអោយគ្រួសារនៃសាកសពបានមានការសង្វែកជាខ្លាំង។នៅក្នុងខណៈពេលនោះដែរអ្វីដែរមិនគួរអោយជឿគឺថាគ្រួសារនៃសាកសពបាននិយាយប្រាប់នៅហេតុការដែលមោនគួរអោយជឿថា៖កូនរបសើគាត់ដែលជាឧក្រិដ្ឋជនបានមកពន្យល់សប្តិដល់គាត់ដែលនៅក្នុងនោះមានការលាយឡំនៅរឿងជាច្រេីនដែលគាត់និយាយទាំងអួលដេីមករ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការពន្យល់នៅសុបិន្តមួយនេះដែលជាហេតុធ្វេីអោយមានការភ្ញាក់ផ្អេីលជាខ្លាំងដោយហេតុថានៅក្នុងការរ៉ាយរ៉ាប់នៅរឿងទាំងអស់ពិតជាធ្វេីអោយកាត់ទួលយកមិនបានទេដោយសារតែគ្មានការផ្តល់យោបល់នឹងមានការយល់ឃេីញខ្លីពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមអោយកានតែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពាក្យសម្តីរបស់គ្រួសារនៃសពបានថ្លែងថា៖កូនគាត់បានប្រាប់ថាអោយគាត់សូមទោសនឹងខម៉ាទោសនៅរឿងដែលបានកេីតឡេីងទាំងអស់នេហដែលទង្វេីរនេះសឹងតែគ្មានការលេីកលែងទេតែដោយហេតុការគិតខ្លីមួយពេលធ្វីអោយអ្វីទាំងខ្លាចទៅជាការទួញសោកនឹងការសោកស្តាយជាខ្លាំង។កូនពិតជាខម៉ាទោសនឹងសូមទោសទៅដល់អ្នមានគុណទាំងពីដែលបានធ្វីរឿងបែបនេះតែកូនពិតជាឈីខ្លាំងណាស់កូណទ្រាំមិនបានទេកូនឈីគ្រប់កន្លែងនៃសារាពាង្គកាយសូមម៉ែជួយកូនផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សា ក ស ព ជន ឧ ក្រិ ដ្ឋ ទាំងនេះ បានតម្ក ល់នៅវត្ត ទឹក ថ្លា តែកា លពីព្រឹកមិញនេះ គ្រួសារ ជ នស ង្ស័ យម្នាក់ ឈ្មោះ រី ពិសី ហៅលុច បានមកយកសពទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុ ណ្ណោះ ខណៈ ពេលនោះ អ្នកម្តា យជ ន សង្ស័ យរូបនេះ បានប្រា ប់ឲ្យដឹ ងថា គាត់ ស ង្កេ តឃើញកូនគាត់ មាន ស ក ម្មភាពខុ សពីធម្មតា ៤ទៅ ៥ថ្ងៃ ហើយ ដោយឧ ស្សា ហ៍ ចេញទៅផឹកស៊ីខុសពីធម្មតា។ ជាមួយ គ្នានេះ គាត់ក៏បានបន្តទៀតថា ក្រោយពេលកើ តហេ តុ យប់មិញនេះ គាត់បានយ ល់ សប្តិ ឃើញ ជ ន ស ង្ស័ យជាកូន ប្រាប់ថា <រូបគេត្រូ វបា នបា ញ់ខ្ទេ ចដៃ ហើយ ម៉ែ!> លុះព្រឹ កឡើង មកមើ លស ព កូនទើបដឹងថា ត្រូវមែន ដោយសា រ តែប៉ូ លី សបា ញ់ ចំដៃ របស់គេពិតមែន៕ប្រភព៖khmerload

បើចង់ដឹងឲ្យកា ន់តែ ច្បា ស់ នោះ តោះ ទៅ មើល រូប ភាពខា ងក្រោម ៖

Leave a Reply