ចេញពីគ្រួសារមួយដែលគេជុំវិញមេីលងាយក្លាយទៅជាណារីម្នាក់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ដោយសារតែ…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពុងតែល្បីខ្លាំងទៅលេីព័តមានមួយនេះដោយនារីខ្មែរយេីងម្នាក់បានបញ្ជេញនៅរូបថតនឹងបាននិយាយប្រាប់ទោអ្នកដែលបានស្គាលគាត់នៅតាមបណ្តារសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលកំពុងងេីយឆ្ងល់នឹងកំពុងតែចង់ដឹងខ្លាំងទៅលេីប្រវត្តរបស់កញ្ញាម្នាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសលុចសាំប៊ួរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាគួរអោយកោតសរសេីរនឹងមោទនះភាពមែនទែនដែលនារីខ្មែរមួយអ្នកដែលបានបង្ហេីបប្រាប់ពីប្រវត្តខ្លួនឯងដែលធ្លាប់រស់នៅស្រុកខ្មែរដែលរងនៅការប្រមាថនឹងមេីលងាតពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏ប់ុន្តែនៅពេលនេះពិតជាធ្វេីអោយអ្នកដែលមេីលងាយគាត់ទាំងប៉ុន្មានស្ងាត់មាត់នឹងស្ងោចសរសេីរគាត់មិនដាច់ពីមាត់ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមជាងនេះទៅទៀតក៏បានអោយដឹងថាអ្នកនាងមានឈ្មោះថា ម៉ៅ ម៉ានិច្ច ជាកូន​អ្នកស្រុកស្រែមួយរូប មកពីស្រុកបារាយណ៍ ​ខេត្តកំពង់ធំ ។ជាក់ស្ដែងអ្នកនាង ម៉ៅ ម៉ានិច្ច បានរៀបការចូលក្នុងវង្សត្រកូលអភិជនលោកខាងលិច (សហព័ន្ធអឺរ៉ុប)​ ដែលត្រូវជា​ម្ចាស់ប្រាសាទ​ Brandenbourg (Château-fort de Brandenbourg) នៃប្រទេសលុចសាំប៊ួរ​ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនេះសុទ្ធតែជាព័តមានដែលអ្នកនាងបានរៀបរាប់កន្លងមកដូចដែលបានដឹងដូច្នេះចឹង។មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបានធ្វេីអោយអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមរិតតែពុះកញ្ជ្រោលបន្ថែមទៀតនោះគឺថាអ្នកនាងម៉ៅ ម៉ានិច្ដដែលពីមុនអ្នកនាងធ្លាប់បានរៀបរាប់ពីជីវិតទម្រាំមានដូចថ្ងៃនេះថា កាលពី ១២ ឆ្នាំមុន អ្នកនាងជាបុគ្គលជួលបន្ទប់គេនៅតម្លៃត្រឹម ១៥ ដុល្លារ ជិះម៉ូតូឌុបទៅធ្វើការ ខ្លួនក្រ និង រូបរាងមិនស្អាតត្រូវបានគេមើលងាយ រើសអើង រិះគន់ និង និយាយដើម ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងមានផ្ទះតម្លៃ ៤ លានដុល្លារ និង ជិះឡាន BMW ជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ។គួរឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នអ្នកនាង ម៉ៅ ម៉ានិច្ចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេអញនកនាងបានចែករំលេកនៅបទពិសោធន៏ជីវិតនឹងបានផ្តាំអ្នកដែលតែងតែមានគេមេីលងាយអោយខំប្រឹងនឹងកុំអស់សង្ឃឹមត្រូវតែខំប្រឹងនឹងតស៊ូរទៅមុខបេីសិនយេីងនៅមានជីវិត៕

Leave a Reply