អវត្តមានរបស់ អានគុណកូឡា ដែលបាត់មុខពីសិល្បះ មួយរយៈនេះបន្ទាប់ពីដឹងពីមូលហេតុពិតជាគួរអោយរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែន(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះកម្មវីធី3Fun ដែលជាកម្មវីធិដ៏កក្រេីកនឹងកំពុងមានប្រជាប្រិយខ្លាំងនឹងការចាប់អារម្មណ៏ពីយុវវ័យដែលក្នុងនោះមានសុទ្ធតែកំពូលពិធីករដែលមានទេពកុសលនឹងវោហារសព្ទ័នឹងគំប្លុកកំប្លែងដែលបានធញវេីការស្នេីរសូមអោយតារាចម្រៀងមួយរូបមកធ្វេីជាតារាកិត្តិយសដេីម្បីញាំងកម្មវីធីអោយកាន់តែសប្បាយបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលក្នុងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាស្គាលមិនខាននៅតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនេះដែលលោកមានឈ្មោះថា អាន​ គុណកូឡាដែលបានបាត់មុខមួយរយៈក្នុងកាលដ៏យូរមកនេះសូម្បីតែដំនឹងក៏មិនសូវបានដឹងនឹងលេចលឺដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលសុខៗលោកក៏បានបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈសូម្បិតែសកម្មភាពនៅលេីគនណីហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ក៏គ្មានតំណឹងនឹងសកម្មភាពអ្វិសោះដែលធ្វេីអោយទស្សនិកជននឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការងេីយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនបានដឹងតំណឹងថាតេីមូលហេតុនៅកនុងការបាត់វត្តមានរបស់លោកដោយមូលហេតុអ្វិ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំមកនេះរាល់ចម្ងល់របស់បងប្អូនមិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ធ្វើឲ្យលោក អាន គុណកូឡា បានចេញមុខទម្លាយ និងបកស្រាយគ្មានសល់រាល់សំណួរដែលពិធីករ ពិធីការិនីក្នុងកម្មវិធី 3FUN Cambodia បានចោទសួរ មូលហេតុអ្វីបណ្តាលទើបបណ្តាលឲ្យលោកបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈ?ស្រាប់តែភ្លាមៗនោះ អាន គុណកូឡា បានឆ្លើយថា «កាលពីមុនលោកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ហើយលោកក៏មិនដឹងថាជំងឺនេះកើតមានតាំងពីណាមកដែរ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលលោកនៅពេលនោះក៏មានកាងារច្រេីននៅក្នុងសិល្បះនឹងរឿងរ៉ាវក៏ច្រេីនដែរដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេីអោយគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងចាកចេញមួយរយះសិនតែដោយសារតែប្រជាប្រិយរបស់លោកធ្លាក់ចុះហេីយមានសិល្បះករជាច្រេីនដែលកំពុងតែបញ្ចេញនៅសមត្ថភាបប្រកួតប្រជែងគ្នាកប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាគាត់ក៏បានដាស់អារម្មណ៏ខ្លួនឯងនឹងប្រាប់ខ្លួនឯងអោយតាំងស្មារតីនឹងព្យាយាមផ្តល់កម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងដេីម្បីកុំអោយធ្លាក់ទៅក្នុងជំងឺនោះតែគាត់នៅតែមានអារម្មណ៏ថាបាក់ទឹកចិត្តដ៏ដែល។

Leave a Reply