ស្នេហាជាអ្វី! តារា Tik Tok ម្នាក់លះបង់ក្រលៀន ស ង្គ្រោះ ជី វិ ត មិត្តប្រុស ចុងក្រោយរងភាពឈឺចា ប់ បំផុត…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាមេរិក ៖ រឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏សែនជូរចត់ និងឈឺចា ប់បំផុតរបស់តារា Tik Tok ម្នាក់បានធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នាសម្តែងអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។ នេះបើតាមការចេញផ្សារពីគេហទំព័រ New York Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ នាង Colleen Le បានចែករំលែករឿងរ៉ាវឈឺចា.ប់បំផុតក្នុងជីវិតនាងនៅលើគណនី Tik Tok ដែលបានកើតឡើងកាលពី៦ឆ្នាំមុន។ ដោយគ្រានោះនាងលះបង់គ្រប់យ៉ាងហ៊ានបរិច្ចាគក្រលៀន ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមិត្តប្រុសជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួន។ នាងអះអាងថា នៅពេលពួកគេជួបគ្នាដំបូង នាងបានដឹងថា គេមានជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃតាំងពីអាយុ១៧ឆ្នាំ មានន័យថាគេរស់នៅដោយត្រូវលាងឈាម និងតម្រងនោម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងនិយាយថា «ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើតេស្តដើម្បីមើលថា តើអាចប្តូរក្រលៀនឱ្យគេបានដែរឬអត់? ព្រោះខ្ញុំមិនចង់មើលគេស្លា ប់នោះទេ»។ ហើយជាសំណាងល្អសម្រាប់សង្សារមួយគូនេះ ដោយការវះ កា ត់ ទទួលបានជោគជ័យ អ្នកទាំងពីរក៏ជាសះស្បើយពេញលេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលពួកគេរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គល ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចប់ទេ ៧ខែក្រោយមក ខាងប្រុសមិនបានដឹងគុណ ហើយថែមទាំងផិតក្បត់ទៀតផង ដោយគេបានប្រាប់នាងថា គេនឹងទៅទីក្រុង Las Vegas សម្រាប់ពិធីជប់លៀងទទួលបរិញ្ញាបត្រជាមួយមិត្តភិក្ត។ ដូចពាក្យចាស់ថា «ត្រីងៀតឆ្លៀតពង» មិត្តប្រុសនាងបានផិតក្បត់នាង។ ហើយពួកគេមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាច្រើនលើក តែទីបំផុតនាងបានអត់ទោស និងផ្តល់ឱកាសឱ្យគេជាលើកទី២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លុះ៣ខែក្រោយមក រឿងដ៏សែនវិប្បយោគក៏បានកើតឡើង បុរសនោះបានសម្រេចផ្តាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ គ្មានអាល័យ តាមទូរស័ព្ទ។ Colleen អះអាងថា អតីតមិត្តប្រុសនាងបាននិយាយថា «ប្រសិនបើយើងមាននិស្ស័យជាមួយគ្នា នៅទីបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំយើងឱ្យត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញ»។ ការបែកបាក់គ្នារបស់អ្នកទាំងពីរកាន់តែស្មុគស្មាញខ្លាំង ហើយអ្វីដែលធ្វើឱ្យនាងឈឺចា ប់បំផុតគឺបុរសរូបនោះប្រាប់នាងថា «អ្នកប រិ ច្ចា គ ក្រ លៀ ន របស់អ្នក គ្រាន់តែដើម្បីមើលទៅអ្នកជាមនុស្សល្អតែប៉ុណ្ណោះ»។

អ្នកតាមដានវីដេអូនៅ Tik Tok ដែលមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា១ម៉ឺននាក់របស់នាងបានសម្តែងអារម្មណ៍រំជួលចិត្តជាខ្លាំង។ ហើយមានម្នាក់បានបញ្ចេញមតិថា «អ្នកមានបេះដូងធំបំផុត ហើយគេនោះមិនបានមើលឃើញវាទេ នេះជាការ បា ត់ ប ង់ ដ៏ធំរបស់គេ»។ ខណៈម្នាក់ទៀតលើកឡើងថា «គេត្រូវចាំថាផ្នែកមួយនៃអ្នកនឹងនៅជាមួយគាត់ជានិច្ច»។បើទោះឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏សែនឈឺ ចា ប់ បែបនេះក្តី ប៉ុន្តែ Colleen Le នៅតែបង្ហាញភាពរឹងមាំ និងកំពុងសប្បាយរីករាយជាមួយជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់នាង៕

Leave a Reply