វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញ ថាជាកំណ.ប់ក៏បាន ២នាក់បងប្អូនជី កបានមា សពីដុំ ល.ក់បានត ម្លៃរា ប់សែ នដូ ល្លារ អរច ង់ដា ច់ផ្ងារ…

អូស្ត្រាលី៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បុរសម្នាក់មានឈ្មោះថា Brent Shannon និងបងថ្លៃរបស់លោក ដែលមានអាជីពជាអ្នកជីកមា ស បានរកឃើញរ៉ែមា សចំនួនពីរដុំធំៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រ៉ែមា សទាំងពីរដុំនោះ មានទម្ងន់សរុបចំនួន៣.៥គីឡូក្រាម និងមានត ម្លៃរហូតដល់ទៅ៣៥០,០០០ដុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល្លារអូស្ត្រាលី (ប្រមាណ២៥០,០០០ដុ ល្លារអាមេរិក)។ ហើយវាត្រូវគេប្រើម៉ាសុីនដើម្បីជីក និងប្រទះឃើញក្នុងថ្ងៃតែមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរទីប្រជុំជន Tarnagulla ក្នុងរដ្ឋ Victoria​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រទេសអូស្ត្រាលី។ គួររម្លឹកផងដែរថា កាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅនេះ ក្រុមអ្នករុករក បានរកឃើញដុំមា សមួយមានទម្ងន់៥,៥គីឡូក្រាម ដែលកប់ក្រោមដី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជម្រៅ៦០សង្ទីម៉ែត្រ នៅខាងត្បូងទីប្រជុំជន Tarnagulla ផងដែរ។ ហើយអ្នកជំនា ញបានឲ្យត ម្លៃទៅកាន់មា សមួយដុំនោះ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន៣០០,០០០ដុល្លារអាមេរិកឯណោះ៕

Leave a Reply