កូនខ្មែរគួរដឹង!! តោះមកដឹងការវិវត្តន៍ក្រដាសប្រាក់រៀលកម្ពុជាក្នុងសម័យកាលដ៏រុងរឿង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះមកដឹងការវិវត្តក្រដាសប្រាក់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នា។ក្រដាសប្រាក់មានច្រើនសម្បូរបែប​ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​កម្ពុជា ​(១៩៧៩-១៩៩១) ​បោះពុម្ព​ឆ្នាំ ​១៩៨០​ ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា ​(១៩៥៦-១៩៧០)​ រដ្ឋ​កម្ពុជា ​(១៩៩០-១៩៩២)​ សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥) សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​កម្ពុជា បោះពុម្ព​ឆ្នាំ ​១៩៨៧​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីចង់ដឹងពីបញ្ហាទាំងនោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើការបង្កើតវីដេអូមួយឡើង ដែលបង្ហាញពីការវិវត្តន៍នៃក្រដាសប្រាក់រៀលតាំងពីសម័យមុន រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply