វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញ!! ប្រវត្តិពិតរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ ដែលធ្លាប់រស់នៅលើគំនរសំរាម បានទៅបន្តការសិក្សា នៅមហាវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេស អូស្ត្រាលី…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្សែជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់ ដែលធ្លាប់រស់នៅលើ គំនរសំរាម មានការតស៊ូតព្យាយាម រហូតមានវាសនា បានទៅបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Melbourne នៅប្រទេស អូស្ត្រាលី ។ ក្នុងនោះ នាថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ “Cambodian Children’s Fund – Khmer” បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

““ពីក្មេងរស់នៅគំនរសំរាម បានទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស! កាលពីនៅតូច សូភី មិនបានចូលរៀនទេ ប៉ុន្តែនៅអាយុ ១១ឆ្នាំទើបគាត់បានចូលរៀនហើយក៏ជាឧកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់គាត់ដែរ។ ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអបអរសារទដល់សិស្សរបស់យើង ដែលបានបញ្ចាប់ការសិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋាននៅ សកលវិទ្យាល័យ Trinity College Foundation Studies, University of Melbourne។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាលើកទីមួយហើយដែលមានសិស្សរបស់យើងទទួលបានអាហារូបករណ៍រៀនមួយចប់​ ពេលនេះ សូភីកំពុងតែត្រៀមចូលទៅរៀននៅ មហាវិទ្យាល័យ Melbourne នៅប្រទេស អូស្ត្រាលី ( The University of Melbourne )”។”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលថ្មីៗនេះ ប្អូនស្រី រ៉ុន សុភី បានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែក ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ សារព័ត៌មាន Sabay News រំលឹកពីជីវិតជូរចត់ គ្មានផ្ទះពិតប្រាកដ ដោយរស់នៅជាមួយគ្រួសារ នៅគំនរសម្រាម ស្ទឹងមានជ័យ រើសរបស់ដែលគេបោះចោលយកមកទទួលទាន។ ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏សំខាន់មួយនេះ៕

Leave a Reply