ចុម! ៥ថ្ងៃ៥យប់មិនចេញពីបន្ទប់ផ្សំដំណេកសោះ ចុងក្រោយក៏សម្រេចចិត្តបើកទ្វារខ្វាកក៏ឃើញពួកគេ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាខ្លាំង តាមរយៈបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយសារតែ គូស្នេហ៏ប្តីប្រព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន្ធមួយគូ ទើបតែរៀបកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រថ្មីថ្មោង ខណៈពេលដែលចប់កម្មវិធីមង្គល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការដល់វគ្គផ្សំដំណេក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេទាំងពីរបា​​​​​​​​​​​​​​​​​នចូលផ្សំដំណេក​​​​​​​​​​​​​​​​​ធម្មតា តែអ្វីដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺអស់​​​​​​​​​​​​​​​​រយៈពេល៥ថ្ងៃ៥យប់នៅតែ មិនទាន់ឃើញអ្នកទាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​ងពីរចេញក្រៅ​​​​​​​​​​បន្ទប់ទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទង្វើរនោះ​​​​​​​​​បានធ្វើអោយឪពុកម្តាយទាំងសង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាងមានការភ្ញាក់ផ្អើល ចុងក្រោយក៏សម្រេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចចិត្តបើកទ្វារខ្វាកក៏ឃើញពួកគេក្នុងស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាពទន់ដៃទន់ជើងគ្មានកំលាំងកំហែងទាំងពីរ​​​​​​​​​​​​​​​​​នាក់ ។ ក្រោយពីសួរនាំរកហេ​​​​​​​​​​​​​​​តុផលពួកគេទាំងពីរនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់ក៏ប្រាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកពីវាជាលើកទី១រប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់អ្នកទាំងពីរ ណាមួយអស់កំលាំងពេកមិនដឹងទៅណាក៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេះតែសំងំក្នុងបន្ទប់តែម្តងទៅ ។ ឃើញដូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចនេះម្តាយឪពុកនោះក៏ដើរចេញមកក្រៅវិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញតែម្តង ។

Leave a Reply