នៅចាំបានទេ…! ពិតជារំភេីបជំនួសក្រោយឃេីញ អ្នក ស្រីទ្រីដាណា បានបង្ហោះរូបភាព អ៊ុំស្រី ចំណាស់ម្នាក់ដែលខ្វះខាតទីជម្រកសម្រាប់ស្នាក់នៅនោះនៅពេលនេះអ្នកស្រីទ្រីដាណាបានធ្វេីការអោយអ្នកសាងសងគេធ្វេីផ្ទះអោយអ៊ុំស្រីចំណាស់ហេីយៗនឹងបានបង្ហោះសារបែបនេះថា…!

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជានៅចាំហេីយនៅអ៊ុំស្រីម្នាក់ដែលគ្មានទីជម្រកត្រឹមត្រូវនឹងសូម្បីតែតំបូលក៏ធ្លុះផងដែរដែលមេីលហេីយគឺខ្លោចចិត្តណាស់កាលនោះ។អ្នកស្រិទ្រីដាណានៅពេលនោះក៏បានចុះទៅដល់ទីកន្លែងនឹងបានធ្វេីការដេីរមេីលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ៊ុំស្រីម្នាក់នោនឹងបានធ្វេីការនិយាយពាក្យជាច្រេីនដេីម្បីលេីកទឹកចិត្តគាត់មិនថែមទាំងប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វេីការឧបត្ថមនៅគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគជាច្រេីនជូនទៅដល់អ៊ុំស្រីនឹងថវិការមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនួនសម្រាប់អោយអ៊ុំស្រីទុកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃ។ក៏ដឹងដែរថានៅពេលនេះអ៊ុំស្រីនៅតែនឹកឃេីញពីអ្នកស្រីទ្រីដាណានឹងបានលេីកដៃសសំពះទៅដល់អ្នកស្រីទ្រីដាណាគ្រប់ពេលនៅការជួយសង្គោ្រះនៅក្នុងគ្រាលំបាកបែបនេះ។មិនថែមតែប៉ុណ្ណោះបានាអោយដឹងថាអ្វីដែលរំភេីបជាងនេះនោះអ្នកស្រីទ្រីដាណាបានធ្វេីការសន្យាថានឹងធ្វេីលំនៅដ្ឋានជូនអោយអ៊ុំស្រីនឹងរ៉ាប់រងនៅថ្លៃធ្វេីទាំងអស់របស់អ៊ុំស្រីដេីំម្បីអោយអ៊ុំស្រីមានទី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជម្រកសមរម្យសម្រាប់ស្នាក់នៅ។បេីក្រឡេកមេីលជាក់ស្តែងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាឃេីញនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែងមួយនេះហេីយម្តាយគេម្តាយយេីងបេីមិនជួយគាត់ទេមិនដឹងថាគាត់ពឹងអ្នកណានោះទេបេីគាត់ចាស់ហេីយនៅពេលនេះ។ស្រាប់តែប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានអោយដឹងថានៅលេីគណនីយរបស់អ្នកស្រីទ្រីដាណាបានធ្វេីការបង្ហោះរូបភាពចាស់ៗជាមួយនឹងអ៊ុំស្រីខណះពេលដែលបានចុះទៅលេីកមុននោះនឹងបាននិយាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លឹមសារដ៏សែនរំភេីបដោយបែបនេះថា៖នៅចាំលោកយាយទេ?នេះជាផ្ទះរបស់លោកយាយស្អាតទេបងប្អូន? នាងខ្ញុំបានធ្វើឱ្យរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានពេលបានទៅចាំមើលចុះកូវីដសិន បងប្អូននេះគឺជាការពិតមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើច្រើនជាងនិយាយ🙏🙏🙏សូមជូនពរលោកយាយមានសុខភាពល្អ🙏🙏🙏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply