ឃើញហើយអាណិតខ្លោចចិត្ត!!! ដើម្បីប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិត អ៊ុំប្រុសស៊ូរត់ឡានតាក់សុីផង និងដាក់បញ្ជូលខ្យល់អុកសុីសែនផង…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញហើយអាណិតខ្លោចចិត្ត!!! ដើម្បីប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិត អ៊ុំប្រុសស៊ូរត់ឡានតាក់សុីផង និងដាក់បញ្ជូលខ្យល់អុកសុីសែនផង…..បរទេស៖ ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាមានក្តីអាណិតអាសូរនឹងលោកអ៊ុំម្នាក់ ដែលកំពុងបើកឡានតាក់សុីដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក៏ដូចជាសុខភាព ខណៈកំពុងបើកបររកប្រាក់ផង មានឃើញភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំពង់អុកសុីសែនផង ដោយកម្លាំងពលំក៏ពុំសូវជាមានគ្រប់គ្រាន់ផង តែដើម្បីប្រាក់ចេះតែខំទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយយោងតាមរូបភាព របស់ឡានគាត់ទំនងជានៅឯប្រទេសថៃដែលជាលោកអ៊ុំម្នាក់តស៊ូរត់តាក់សុី ទាំងខ្លួនកំពុងឈឺធ្ង ន់មានដាក់បំពង់ខ្យល់បណ្តើរនិងបើកឡានបណ្តើរ ទឹកមុខស្លេកស្លាំងអាណិតគាត់រកអ្វីនិយាយមិនចេញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ខាងក្រុមការងារ cambotime សូមជូនពរលោកអ៊ុំឆាប់បានធូរស្រាល និងជួបតែសំណាងល្អ៕ ចង់ជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបភាពនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply