ស្រ្តីម្នាក់បង្ហោះសារទាំងស្លុតចិត្តដែលសឹងតែគ្មានជីវិតនឹងរស់បានក្រោយទម្លាយអាថ៏កំ.បាំ.ងពេលខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅស.ម័យ.កូ.វី.ដ.១៩នេះតែចេះហេងបានគុណបុណ្យជួយទេីបធ្វេីអោយ…!

នៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមប្រភពហ៊្វេសបុកមួយ ឈ្មោះថាDoung Pkay បានទម្លាយការពិតថា៖ «សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងកុំអោយជួបដូចខ្ញុំកេីតជំងឺកូវិតមានពេទ្យមកយកដល់ផ្ទះមេីលថែរក្សាអ្នកជំងឺជាសះស្បេីយតែបេីឈឺជំងឺផ្សេងខុសពីកូវិតគឺដឹងតែស្លា ប់ហេីយពេទ្យអត់ទទួលទេ ខ្ញុំខ្យល់អត់បានគេង2ថ្ងៃអស់កំលាំងញ័រខ្លួនពិបាកដក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដង្ហើមភ្លាមៗខ្ញុំក៏កោសខ្យល់ប្រហែល2ម៉ោងនៅតែមិនធូរក៍ដាច់ចិត្តទៅរកពេទ្យដេីម្បីព្យាបាលតែលទ្ធផលទទួលបានគឺជាការខកចិត្តហេីយប៊ិះនឹងត្រូវអស់ជីវិតដោយមិនមានឱកាស
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មកចែករំលែកប្រាប់ដល់បងប្អូនដឹងទេដំបូងចូលពេទ្យរដ្ឋពេទ្យមិនទទួលថាអ្នកជំងឺពេញហេីយទោះខ្ញុំសុំអង្វរយ៉ាងណាក៏មិនព្រមខ្ញុំសុំតែខ្យល់អុកសុីហ្សែនដេីម្បីរស់ក៏មិនអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺនិយាយតែមួយម៉ាត់ថាមិនទទួលទៅរកពេទ្យផ្សេងទៅខ្ញុំក៏ចេញហេីយបន្តទៅរកពេទ្យឯកជនហេីយពេទ្យប្រាប់ថាមិនបេីកព្យាបាលទេស្អែកបានបេីកទាំងដែរនៅក្នុងពេទ្យបេីក
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្លេីងឡេីងភ្លឺហេីយនៅខាងមុខពេទ្យមានឡាន4.5គ្រឿងទៀតខ្ញុំក៏ចេញទៅរកពេទ្យនៅម្តុំក្បាលថ្នល់ទៀតតែលទ្ធផលគឺនៅតែពេទ្យមិនទទួលខ្ញុំលេីសដៃសំពះសុំអោយជួយព្រោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រាំទៀតលែងបានហេីយក៏ពេទ្យមិនព្រមហេីយនិយាយថាបេីយកថ្នាំទៅលេបបានតែបេីចូលព្យាបាលគឺអត់បានទេសួរថាអោយខ្ញុំលេបថ្នាំមិច? បេីដង្ហេីមខ្ញុំដកលែងចង់បានហេីយនឹង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដៃជេីងក៏ស្ពឹកលែងដឹងមុខមាត់នឹងខ្លួនស្លេកលែងមានឈាមតេីត្រូវលេបថ្នាំកេីតដែរ? ខ្ញុំក៏ចេញរកពេទ្យបន្តហេីយនៅតែពេទ្យនិយាយដ៏ដែលគឺមិនទទួលហេីយដេញចេញទៀតចុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយខ្ញុំបានទៅដល់ពេទ្យមួយនៅផ្លូវ271គាត់ព្រមទទួលព្យាបាលគាត់មិនខ្វល់ថាខ្ញុំមកពីដំបន់ណាឬមានជំងឺអ្វីគាត់ដាក់អុកស៊ីហ្សែននឹងមេីលឈាមខ្ញុំត្រឹមត្រូវតែអ្វីដែរនឹកស្មានមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់គឺដាច់ភ្លេីងទៀតខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំប្រហែលចប់ត្រឹមពេលនឹងហេីយបេះដូងចាប់ផ្តើមលែងចង់ដេីរអារម្មណ៍ក៏រេីរវាយតែខំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនអីទេត្រូវតែស៊ូអោយបានទោះសល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដង្ហេីមចុងក្រោយក៏ត្រូវតែទ្រាំទុកលំបាកជាច្រេីនខ្ញុំនៅអាចឆ្លងផុតចុះហេតុអីបាននេះខ្ញុំឆ្លងមិនផុតទីបំផុតភ្លេីងក៏ភ្លឺវិញជីវិតខ្ញុំក៏ឆ្លងផុតមកដល់ពេលនេះផ្តាំទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាងអំពេីល្អទោះមានរឿងអ្វីកេីតឡេីងក៏យេីងអាចឆ្លងផុតដែរហេីយក៏អគុណបងៗដែរជួយមេីលថែនឹងតស៊ូជូនខ្ញុំរកពេទ្យដេីម្បីព្យាបាលអោយជាអគុណដល់ពេទ្យផ្លូវ271ផ្ទះលេខ206សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវដែរមានឈ្មោះថា(ហេង ប្រិយ)ដែរផ្តល់ជីវិតថ្មីមកអោយខ្ញុំវិញម្តងទៀតហេីយថ្លៃព្យាបាលក៏មិនយកថ្លៃ »៕

Leave a Reply