អស្ចារ្យណាស់ «ប្រាសាទអង្គរវត្ត» ប្រទះឃើញមានឆ្លា ក់ឈ្មោះនិងឆ្នាំនៅស្រុកគេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KHB/បរទេស៖ កន្លងមកធ្លាប់តែលឺថាប្រទេសថៃនិយាយថា អង្គវត្តជារបស់ពួកគេ!ប៉ុន្តែថៃ្ងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថាមានមោទនភាពចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រទេសនៃស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំដឹងថាហេតុអ្វីអត់? អ្នកចូលមើលរូបភាពដែលខ្ញុំបានpostសិនទៅ ហើយសូមមើលនៅអក្សរទាំងនោះម្តងមួយជួរទៅ អ្នកនឹងឃើញគេឆ្លាក់ថា(១១១៣ Angkor Wat Of Cambodia) តើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងទេថាវាមានន័យថាមេច? យោងទៅតាមការដឹងរបស់ខ្ញុំពីអ្នកដែលនៅទីនោះ ពួកគាត់និយាយថា: ” នោះជាការកកើតរបស់ប្រាសាទអង្គវត្តនៅក្នូងឆ្នាំ១១១៣ ” ហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនឹងមានមោទនភាពថែមទៀតនោះ ថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំមកដើរលេងជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅ San Fransisco គោលបំណងមកមើល ”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Golden Gate Bridge ” ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកខ្ញុំក៏ចាកចេញពី San Fransisco ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅ Yosemite ចង់ទៅមើលទឹកធ្លាក់នឹងដើមឈឺដ៏ធំដែលមានរោងអាចដើរកាត់ឆ្លងទៅបាន ហើយទំរាំតែឡើងទៅ ដល់ខាងលើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៃភ្នំដ៏ខ្ពស់នោះគឺត្រូវចំណាយពេលបើកឡានសឹងតែ២ម៉ោងទើបទៅដល់ ហើយពួកខ្ញុំក៏ចុះដើរដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមើល The Big Tree នៅក្នូងព្រៃ( wood ) ស្រាប់តែឃើញមនុស្សជាច្រើនរូមមើលថ្មមួយដ៏ធំដែលគេធ្វើវាជារូបរាងដើមឈើដ៏ធំនៅលើនោះមានការកត់ត្រាទុកប្រមានប្រទេសរួមទាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cambodia ផងដែរ ការដែលខ្ញុំការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមកពីសូម្បីតែនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់បែបនេះហើយថែមទាំងនៅក្នុងព្រៃស្តុកបែបនេះបែរជាមានការកត់ត្រាទុកនៅ Angkor Wat of Cambodia ដែលបានកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១១១៣ ជាពិសេសនៅក្នុង( USA At

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yosemite Valley Fresno ) ដែលមិនមែនជាប្រទេសកម្ពុជាផងនោះ ក៏អាចបង្ហាញអោយប្រទេសដ៏ទៃដូចជាអ្នកដែលមកលេងទីនេះមិនមែនមានតែ American ទេ There are so many foreign came from the other countries ( like Chinese, Korean, Indian and more…..) so ប្រាសាទអង្គវត្តជារបស់ខ្មែរហើយក៏ជាដូនតាខ្មែរបង្កើតឡើងដែរ ៕

Leave a Reply