ថ្ងៃនេះមានអ្នក.ស្លា.ប់.រហូតដល់០៦នាក់ដែល.បា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.តដោយសារតែ.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩ដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ្ន័តផង…!

ក្រោយមានការឆ្លងជាច្រេីននៅក្នុង១ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានអោយដឹងថាក្រសួងសុខាផិបាលបានធ្វេីការដាក់បម្រាមមិនអោយមានការធ្វេីចរាចរន៏ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ដល់ម៉ោង៥ភ្លឺនោះទេដោយសារតែនេះជាពិធីបង្ការកុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយមានការឆ្លងបន្ថែមទៀតបេីសិនមិនធ្វេីបែបនេះទេនោះយេីងនឹងអាចមានកំណេីនច្រេីននៅក្នុងការឆ្លងបន្តទៀត។ដោយសារតែមានកំណេីនឆ្លងច្រេីនពេករដ្ឋាភិបាលបានធ្វេិការបែងចែកនៅតំបន់ជាច្រេីននៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការកំណតសម្គាល់ថាតេីតំបន់ណាដែលត្រូវផ្អាកហាមខ្លះកុំអោយធ្វេីដំណេីរបេីមិនដូច្នេះនោះទេយេីងនឹងមានការឆ្លងច្រេីនជាងនេះទៀត។ដោយសារតែបែបនេះក្រសួងបានធ្វេីការអំបាវនាវអោយប្រជាជនទាំងអស់មេត្តាមកទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នាជាជាងនៅរងចាំនៅការឆ្លងមកដល់នៃ.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ប្រកាស​ពី​ករណី​ស្លាប់​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ចំនួន ០៦ នាក់​ទៀត ដោយសារ​វីរុស​កូវីដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​នេះ ប្រទេស​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ-១៩ ចំនួន ៧៣០ នាក់​ថ្មី និង​ មាន​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​ចំនួន ១៦៩ នាក់ និង ​អ្នក​ស្លាប់​ឡើង​រហូត​ដល់ ១០៣ នាក់​ហើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖

Leave a Reply