ត្រឹមតែ១ខែទេគិតត្រឹមថ្ងៃទិ១ម្សិលមុិញនៃខែមេសាបានអោយដឹងថាមានអ្នក.ឆ្ល.ង.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩ចំនួន១៣០០០នាក់ជាងហេីយគិតត្រឹមតែមួយខែ

ក្រោយប្រទេសយេីងទទួលការឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ឆ្លងជាសហគមន៏ហេីយឃេីញថាមានមនុស្សជាច្រេីនបានឆ្លងនឹងមានហេតុការណ៏ដែលបាន.បា.ត់.ប.ង់ជី.វិ.តផងដែរនៅក្នុងនោះមានមនុស្សមិនតិចក្រោម២០នាក់ទេដែលបានបា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.តដោយសារតែ.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតត្រឹមរយៈពេល ១ ខែពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០៩៧៤ ករណី ដែលជាតួរលេខមួយនៃការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក ក្រោយផ្ទុះការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ហើយខាងក្រោមនេះនេះជាតួលេខតាមថ្ងៃនីមួយៗ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី១ ខែមេសា = ៤៩ ករណី

ថ្ងៃទី២ ខែមេសា = ៦៩ ករណី

ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា = ៩៩ ករណី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា = ៤៤ ករណី

ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា = ៦៣ ករណី

ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា = ៧២ ករណី

ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា = ៩១ ករណី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា = ១១៣ ករណី

ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា = ៥៧៦ ករណី

ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា = ៤៧៧ ករណី

ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា = ១៥៧ ករណី
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា = ២៧៧ ករណី

ថ្ងៃទី៣១ ខែមេសា = ១៨១ ករណី

ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា = ១៧៨ ករណី

ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា = ៣៤៤ ករណី

ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា = ២៦២ ករណី

ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា = ២៩១ ករណី

ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា = ៦១៨ ករណី

ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា = ៦២៤ ករណី

ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា = ៤៣១ ករណី

ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា =៣០៣ ករណី

ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា =៤៤៦ ករណី

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា =៦៥៥ ករណី

ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា =៥១១ ករណី

ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា =៦១៦ ករណី

ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា = ៥៨០ ករណី

ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា = ៥០៨ ករណី

ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា = ៦៩៨ ករណី

ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា = ៨៨០ ករណី

ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា = ៧៦១ ករណី– ឆ្លងសរុប ១០៩៧៤ ករណី

គួរបញ្ជាក់ដែរថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ សរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន ១៣៤០២ ករណី ក្នុងនេះមានអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយ ៥១៥២ ករណី និង នកស្លាប់ ៩៣ ករណី ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម ៖

ប្រភព ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល

Leave a Reply