មេីលទិដ្ឋភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានដឹងថាស្រណោះស្រណោ.កយ៉ាងណា.កូ.វី.ដ.១៩បានធ្វេីអោយ្រជាជនឥណ្ឌា.ស្លា.ប់.រហូតរកកន្លែងដុតសពមិនឃេីញសោះ

ប្រិយមិត្តជ្រាប ច្បាស់ជាជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា ជំងឺកូវីត១៩បានកំពុង រីករាលដាលលើពិភពលោកនេះ ព្រមទំាងបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស ជាច្រើនអ្នកផង ។ យ៉ាងណាមិញ នេះជាវិធីបូជាស.ពអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសឥណ្ឌា។ ពិតជាអាណោចអាធមណាស់។ ព្រោះតែមិនស្តាប់អាជ្ញាធរ ហើយនាំគ្នាទៅប្រារព្ធពិធីសាសនាដែលជាជំនឿរបស់ពួកគេនោះ នាំការឆ្លងរាលដាលជំ.ងឺកូវីដ១៩នៅឥណ្ឌាកើនឡើងយ៉ាងគំហុក។រយៈពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានអ្នកកើតជំ.ងឺកូវីដ១៩ ករណីថ្មីជាង ៣០ម៉ឺននាក់ និងមានអ្នកស្លា.ប់ជាង ២ពាន់នាក់រាល់ថ្ងៃ។សូមការពារខ្លួនយើង និងគ្រួសារ សាច់ញាតិ អ្នកជិតខាងយើងកុំឱ្យឆ្ល.ងកូវីដ។ មរណ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពដោយ ជំ.ងឺកូវីដ១៩ គឺសង្វេគខ្លាំងណាស់ គ្មានទេការធ្វើបុណ្យ គ្មានទេការបង្ហាញមុខចុងក្រោយដល់គ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply