នៅពេលនេះក្រោយមានការចាប់យកស្លាកលេខ របស់លោក ឯកឧត្តម-អ្នកឧកញ៉ា ប៉ែន លឹម ស្រាប់តែលោកឧកញ៉ាបានធ្វេីការចេញនៅវីដេអូមួយខ្លីបដោយនិយាយបែបនេះថា…!

ក្រោយមានការផ្ទុហនៅក្នុងការរិះគន់រឿងស្លាកលេខខុសក្រមខណ្ឌនឹងក្រសួងមិនបានចេញអោយប្រេីប្រាស់ធ្វេីអោយមានការ.ចា.ត់.វិ.ធា.នការទៅតាម.ច្បា.ប់ដោយបានធ្វេីការកោះហៅបុគ្គលម្ចាស់ឡានដែលមានឈ្មោះ ប៉ែន លឹម ដែលបានប្រេីប្រាស់ស្លាកលេខខាងលេីនេះឯង។ក្រុមអ្នកជំនាញនឹងស.ម.ត្ថ.កិ.ច្ចបានធ្វេីការដោះស្លាកលេខនឹងបានអោយបុគ្គល ប៉ែន លឹម សន្យានឹង.ក្រ.សួ.ង.ដែកមានលិខិតព្រ.មា.ន.ជាអក្សរផងដែរ។ស្ថិតនៅក្នុងការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វេីលិខិតព្រមានក៏បានអោយដឹងថាអ.គ្គ.ស្ន.ង.កា.រ.ន.គ.រ.បា.ល.បានអោយចេញវីដេអូ.សូ.ម.ទោ.ស.ជា.សា.រ.ធា.រ.ណះ.ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹង.ម.ន្រ្តីគ្រប់ជំនាន់ថ្នាក់ដែលមិនមានការមិនសមរម្យដែលប្រេីប្រាស់ស្លាកលេខឡានបែបនេះ។បន្ទាប់ពីមានការធ្វេីលិខិតព្រមានបែបនេះនឹងបានដកយកស្លាកលេខទុក បុគ្គលដែលមានងារជា ឯកឧត្តម-អ្នកឧកញ៉ា ប៉ែន លឹមបានធ្វេីការចេញជាវិដេអូបកស្រាយនៅអារម្មណ៏របស់លោកទាក់ទងទៅនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្លាកលេខឡានរបស់លោកនឹងបានធ្វេីការសរសេរបង្ហោះនៅខ្លឹមសារមួយចំនួននៅលេីបណ្តាញសង្កមហ្វេសប៊ុកដោយបាននិយាយដោយបែបនេះថា៖«ខ្ញុំខំប្រឹងទាំងឈឺទាំងជាមិនដែលសម្រាកដើម្បីប្រជាជនខ្មែរដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាល តែពួកវាអត់បើកភ្នែកមើលតែម្ដង សម្រាប់ពួកវាកុំហុ.សរាប់ម៉ឺនដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលខ្វល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអំពើប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកពីនេះទៅទៀត ឯកឧត្តម ប៉ែន លឹម ក៌បានLive

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទៀត ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply