ដេីម្បីតែក្រពះគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានទារកជាប់ខ្លួនសុខចិត្តធ្វេីដំណេីរត្រាចចរណ៏ជាង១០០គីឡូម៉ែត្រទៅធ្វេីការនឹងពរកូនជាប់ខ្លួននងបានបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតភ្ជាប់ជាមួយរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកដោយបែបនេះថា…!

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអោយក្រោយមានការបិទខ្ទប់ប្រទេសអស់រយះពេលកន្លងមកនេះវាពិតជាមានការលំបាកជាខ្លាំងទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យេីងទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់ការងារក៏ត្រូវបានផ្អាកសេដ្ឋកិច្ចក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រែប្រួលនឹងការហូបចុកក៏ខ្វះខាតផងដែរ។ដោយសារតែជំងឺកូវីដធ្វេីអោយបងប្អូនរបស់យេីងមានការជួបនៅផលវិបាកមិនតិចនោះទេមានអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានតស៊ូរនឹងធ្វេីការទាំងភ័យខ្លាចផងដែរដេីម្បីតែក្រពះនឹងផ្គត់ផ្គងនៅជីវភាពរបស់គ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីហ៊្វេ សបុ កមួយដែលមានឈ្មោះថា Chan Toun បានបង្ហោះរូបភាព និងសារបែបនេះថា៖«ផលលំបា កនៃជី វិ តជាគ្រូបង្រៀនឆ្ងាយផ្ទះ ទ្រាំៗទៅកូនធ្វើមិចយើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រមិនមានឡានជិះដូចគេ យំៗក៏ដេកភ្ងា ក់ពីដេកក៏យំទម្រាំតែដល់(សំរោង-ត្រពាំងប្រាសាទ មិនឆ្ងាយទេគ្រាន់តែ100kmតែប៉ុណ្ណោះ) »៕ មានផលពិបាកខ្លាំងណាស់ ដើម្បីក្រពះ ចិញ្ជើមកូនអត់មានអ្នកមើលថែ គីត្រូវយកកូនតាមជាមួយ អាណិតណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply