មនុស្សប្រុសប្រភេទអីលោក…! សូមស្រលាញ់ខាងស្រីមិនបានលេងជេគេកប់ៗមាត់ចឹងតែម្តងមានអីខាងស្រីទ្រាំមិនបានក៏បានបង្ហោះសារជាសារធារណះដោយទម្លាយនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងដោយបែបនេះថា….!

នេះជាលេីកទីមួយហេីយដែលបានឃេីញនៅការនិយាយស្តីបុរសទៅលេីស្រ្តីដោយប្រេីពាក្យមិនសមរម្យទៅកាន់សភាពនារីបែបនេះ។និយាយអោយស្មោះត្រង់តែម្តងនេះចេះខាងសភាពស្រ្តីមិនប្តឹងបេីសិនជាប្តឹងវិញមិនដឹងយ៉ាងណានោះទេ។បានអោយដឹងថាមានគណនីយមួយដែលមានឈ្មោះថា Moen Mara ដែលបានបង្ហោះនៅសារការលេងឆាតរវាងមនសុស្សប្រុសម្នាក់នឹងកញ្ញាដែលគណនីយហ្វេសប៊ុកបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា So

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Samnang ដែលបានធ្វេីការទាក់ទងមកសភាពនារីរបស់យេីងតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។បានអោយដឹងថាការឆាតមកនេះគឺចង់ធ្វេីការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសភាពនារីរបស់យេីងនឹងសូមសារភាពបញ្ជាក់បីការស្រលាញ់តែខាងស្រីមិនព្រមដោយសារតែមិនដែលស្គាល់ប្រវត្តិរបស់បុរសខាងលេី។ស្ថិតនោក្នុងការរៀបរាប់របស់ខាងលេីគឺថាគាត់ចង់មានសេចក្តីស្នេហាភ្លាមៗតែម្តងដូចដែលគេតែងតែនិយាយថាស្នេហារន្ទហបាញ់ឃេីញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមស្រលាញ់ភ្លាម។តែដោយសារមិនស្គាល់គ្នាខាងសភាពនារីរបស់យេីងបានសូមធ្វេីការទាក់ទង់រាប់អានជាមិត្តសិនតែខាងបុរសមិនព្រមនឹងចង់ធ្វេីជាសង្សារតែម្តង។ដោយមិនមានការយល់ព្រមពិខាងសភាពនារី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់យេីងស្រាប់តែខាងបុរសអស់ការអត់ធ្មត់ក៏បានបង្ហេីបនៅពាក្យអសុរោះទៅលេីសភាពនារីរបស់យេីងតែម្តង។បន្ទាប់ពីមានការនិយាយបែបនេះហេីយសភាពនារីរបស់យេីងក៏ទ្រាំមិនបានក៏ធ្វេីការថតនៅសារសង្ងាត់របស់បុរសម្នាក់នេះនឹងសភាពនារីរបស់យេីងបង្ហោះជាសារធារណះតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply