បា.ត់.ប.ង់.០៤នាក់ទៀតហេីយ….! មនុស្ស០៤នាក់ទៀតហេីយដែលត្រូវបាន.បា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.ត.ដោយសារ.កូ.វី.ដ.១.៩.ក្នុងខណះពេលដែលកំពុងមានការ.ឆ្ល.ង.យ៉ាងច្រេីននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានដឹងងហេីតថាករណីឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ១៩ចេះតែឆ្លងបន្តគ្មានពេលស្រាកស្រានដែលធ្វេីអោយការរស់នៅនឹងការចរាចរណ៏ប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានបិទបណ្តោះអាសន្នន៏ដែលរងចាំរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វេីការដោះស្រាយទៅលេីវិធីដេីម្បីធ្វេីការទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងនឹងអាចសន្មត់ថានឹងអាចបានស្បេីយនៅថ្ងៃណាអោយប្រកាដ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះដែរកន្លែងមួយចំនួនត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលទុកជាកន្លែងដែលមានការឆ្លងច្រេីននឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានធ្វេីការបិទផ្លូវបណ្តោះអាសន្នន៏នៅតាមកន្លែងដែលមានទីប្រជុំជននឹងមានការបិទខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរដេីម្បីធ្វេីការទប់កុំអោយមានការធ្វេីដំណេីរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងដែលនេះជាវិធីដ៏ល្អមួយដេីម្បីកុំអោយរីករាលដាលបន្ថែមទៀត។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានផលវិបាកមួយចំនួនផងដែរគឺថាប្រជាជនមួយចំនួនកំពុងតែជួបបញ្ហានៅហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវការប្រេីប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនឹងផ្គត់ផ្គង់នៅការហូបចុកជាប្រចាំផងដែរ។តែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាខណះពេលនេះមានការលំបាកក្តីក៏នៅមានការជួយជាជំនួយផងដែរដែលបានធ្វេីអោយបងប្អូនដែលខ្វះខាតមួយចំនួនមានការប្រសេីរនឹងអាចជួយបានខ្លះនៅការហូបចុកជាប្រចាំផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសករណីស្លា.ប់ថ្មីចំនួន ៤ នាក់បន្ថែមទៀត នាំឱ្យចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុបទូទាំងប្រទេសកើនដល់ ៤៩ នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២០ មេសា នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងបានឱ្យដឹងថា អ្នកស្លា.ប់ថ្មីចំនួន ៤ នាក់នេះ សុទ្ធតែជនជាតិខ្មែរដែលបានទទួលម.រ.ណភាព.ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែលក្នុងនោះមាន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៥ឆ្នាំ,

បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧២ឆ្នាំ,

ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៨ឆ្នាំ,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និង ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ឆ្នាំ ។

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រសួងខាងក្រោម ៖

Leave a Reply