៦១៨នាក់បងប្អូន…! ថ្ងៃនេះជា.ក.រ.ណី.ឆ្ល.ងដ៏ក្តៅគគុកដែល.ក្រ.សួ.ង.បានប្រកាស់ជាលេីកទីមួយដែលមានចំនួនច្រេីនដល់ម្លឹងនឹងមានអ្នកជាសះស្បេីយត្រឹមតែ…!

កេីនឡេីងទ្វេរកម្រិតហេីយនៅពេលនេះដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៏ឆ្លងជាសហគមន៏បានធ្វេីអោយប្រជា.ជ.ន.ត្រូវរងនៅការលំបាកជាច្រេីនឹងប្រទេសជាតិទាំងមូលបន្ថែមពីនេះទៀតក្រ.សួ.ង.សុ.ខា.ភិ.បាលបានធ្វេីការយ៉ាងមមាញឹកនឹងកំពុងតែរកវិធានការទប់ស្កាត់នៅ.ជំ.ងឺ..ដ៏.កា.ច.សា.ហា.វនេះផងដែរុំស្ថិតមកដល់ថ្ងៃនេះបានអោយដឹងថាកន្លែងមួយចំនួនត្រូវបានបិទនឹងតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានបិទខ្ទប់តែម្តងនឹងប្រជាជនមួយចំនួនក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានជួបបញ្ហានៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។ស្ថិតមកដល់ពេលនេះបានអោយដឹងថាចំនួនអ្នក.ឆ្ល.ង.បានកេីនឡេីងច្រេីនជាងមុនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្លាំងជាងគេ។នៅ
ក្នុងអំឡុងពេលនេះរា.ជ.រដ្ឋា.ភិ.បា.លបានធ្វេីការដាក់នៅប.ម្រា.ម.គោ.ច.រ.នឹងបានចែងនៅវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាច្រេីនដែលមិនដឹងថាអាចនឹងបញ្ឈប់នៅបញ្ហានេះអោយស្បេីយបាន១០០ភាគរយនៅពេលណានោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេ។រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ខែមេសាឆ្នាំ២០២១បានអោយដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វេីការប្រកាស់នឹងបានប្រាប់ពីទិន្ន័យចំនួនមនុស្សដែលបានឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកេីនឡេីងរហូតដល់ទៅ៦១៨នាក់ដែលជាព្រឹត្តិការណ៏ឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៏ទាំងអស់នឹងបានអោយដឹងថាមានអ្នកជាសះស្បេីយបានរហូតដល់៦០នាក់។សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់មានការ.ប្រុ.ងប្រ.យ្ន័័.ត.អោយបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាងមុនទ្វេរដងដេីម្បីរក្សារនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុ.វ.ត្ថិ.ភា.ពនឹងការពារនៅការ.ឆ្ល.ងពីព្រោះនៅពេលនេះកំណេីននៅក្នុងការឆ្លងបានធ្វេីអោយ.រា.ជរ.ដ្ឋា.ភិ.បា.លកំពុងតែពិបាកខ្លាំងមែនទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply