តើអ្នក​ធ្លាប់​​យល់អារម្មណ៏ពេលនេះទេ! កូនគេខ្លះកើតមកមានរបស់ប្រើពេញដៃ តែខ្លះកំព្រារក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ជីវិត​កើត​មក​ក្នុង​ពិភព​តែ​មួយ ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិន​អាច​កំណត់​ចាប់​យក​វាសនា​ល្អ​ឬ​អាក្រក់​បាន​នោះ​ទេ ពោល​គឺ​គ្រប់​យ៉ាង​សុទ្ធ​តែ​ធម្មជាតិ​ជា​អ្នក​កំណត់​មក​ទាំង​អស់។ កូន​ខ្លះ​កើត​មក​ក្នុង​ជីវភាព​គ្រួសារ​ធូរធារ​សម្បូរសប្បាយ​ចាយ ​តែ​ទន្ទឹម​នោះ​កូន​ខ្លះ​ទៀត​កើត​មក​មាន​ម្ដាយ​តែ​គ្មាន​ឪពុក ខ្លះ​កើត​មក​បាន​ឃើញ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ដូច​គេ​ឯង តែ​ការ​រស់នៅ​សឹង​តែ​រក​បាយ​ចម្អែត​ក្រពះ​គ្មាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន​តែ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ជួប​ទេ ទើប​យល់​អារម្មណ៍​មួយ​នេះ! នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ជា​កូន​កំព្រា ដើរ​តែតោ​គ្មាន​ការ​ថ្នាក់ថ្នម មិន​មាន​ឱកាស​ទទួល​ភាព​កក់ក្ដៅ បាន​ត្រឹម​ឈរ​សម្លឹង​ពី​ចម្ងាយ ហើយ​អាសូរ​ស្ដាយ​នឹង​ព្រហ្មលិខិត​របស់​ខ្លួន​ឯង ដែល​គ្មាន​សំណាង​ដូច​កូន​គេ​ឯ​ទៀត ទាំង​ដែល​ខ្លះ​គេ​អាយុ​ស្រករ​ឯង​ដែរ​នោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply