ពិតជាសង្វែកណាស់ម.ជ្ឈម.ណ្ឌ.ល.កោះពេជ្រជាកន្លែងដែលធ្លាប់ប្រារព្ធកម្មវិធីសប្បាយៗនៅពេលនេះប្រែក្លាយជាវាលជំរុំសម្រាប់ដាក់អោយអ្នក.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩សម្រាកហេីយ

ក្រោយពីមានការឆ្លងរីករៀលដាល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២០កុម្ភះឆ្នាំ២០២១បានអោយដឹងថាករណីដែលកេីតឡេិងនៅក្នុងលេីកដំបូងនៃការឆ្លងជាសហគមន៏គឺស្ថិតនីមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលនោះបានអោយដឹងថាមានការរកឃេីញនៅករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩៣០ករណីជាងដែលរួមមានទាំងជនជាតិចិនផងដែរ។បន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យនឹងការធ្វេីតេស្តក៏បានអោយដឹងថាមនុស្សជាង៣០នាក់នោះពិតជាមានរោគ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សញ្ញាកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដមែន។ដែលនៅក្នុងពេលនោះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វេីការទប់ស្កាត់នឹងបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រភ្លាមៗក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាមានករណីបែបនេះកេីតឡេីង។ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែរក្រសួងបានធ្វេីការទប់ស្កាត់វាពិតជាមានការលឿនមែនតែក៏សោកស្តាយដែរមុនពេលដែលបានពិនិត្យទៅលេីមនុស្សទាង៣០នាក់ជាងនេះគឺមានការប៉ះពាល់ជាប្រយោលជាមួយអ្នកផ្សេងនៅតំបន់ផ្សេងបាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅហេីយ។ក្រោយមានការឆ្លងរីករាលដាលសម្តេច តេជោ ក៏បានធ្វេីការថ្លែងសារប្រកាស់ដល់ប្រជាជនទាំងឡាយអោយមានការប្រុងប្រយ្ន័តនឹងបានធ្វេីការប្រកាស់ពីករណីឆ្លងនៅក្នុងតំបន់កោះពេជ្រដែលសម្តេចតេជោបានធ្វេីការប្រកាសថាករណីនៃការឆ្លងនៅក្នុថ្ងៃ២០កុម្ភះនេះជាករណីឆ្លងជាសហគមន៏លេីកទី៣ហេីយ។ការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៏នេះនៅតែមានការរីករាលដាលបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរដែលធ្វេីអោយក្រសួងសុខាភិបាលា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានធ្វេីការរិះរកវិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែស្ថានការហាកបីដូចជាមានការតានតឹងនឹងពិបាកនឹងប៉ានស្មានខ្លាំងណាស់។មុនកន្លងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានអោយដឹងថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការឆ្លងរហូតដល់៤៧៦នាក់ដែលជាករណីមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដែលធ្វេីអយក្រសួងសុខាភិបាលមានការភ្ញាក់ផ្អេីលនឹងកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហានៃកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺខ្លាំងមែនទែន។បន្ទាប់ពីមានការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិភាក្សារនឹងបានធ្វេីការឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងថ្នាកដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វេីការសម្រេចចិត្តយកតំបន់កោះពេជ្រជាកន្លែងនៃការស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺតែម្តង។ស្ថិតនៅក្នុងព៏តមានមួយនេះបានអោយដឹងថាមានគណនីយហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោហថា Chea Chanboribo បានបង្ហោះសារមួយដែលបានសរសេររៀបរាប់ដោយបែបនេះថា«អាគារកោះពេជ្រ ជាកន្លែងដែលយើងតែងប្រារព្ធពិធីសប្បាយៗ ពេលនេះប្រែក្លាយជាកន្លែងព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវិដ ១៩ »។

Leave a Reply