ពិតជាសប្បាយចិត្តជំនោះខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះសន្តិ.សុ.ខ.ដែលបានធ្វេីការនៅ.ធ.នា.គា.រ ABA នោះបានត្រូវដោះលែងអោយមានសិ.ទ្ធិសេ.រី.ភាពហេីយនៅពេលនេះ…!

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហេីយនៅរឿងដែលរ់ាវផ្ទុះ.អា.វុ.ធ.ដេីម្បីការពារខ្លួនពីការយាយីប៉ុនប៉ងស.ម្លា.ប់ពីជ.ន.ដៃ.ដល់.របស់ស.ន្តិ.សុ.ខម្នាក់ដែលបានធ្វេីអោយកក្រេីកអស់ដល់.ម.ហា.ជ.ន.ដែលលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកទាំងអស់។នៅពេលថ្មីៗនេះបានអោយដឹងដែរថាក្រោយពីមានការសេីបុអ.ង្គេ.តនៅជុំវិញរឿង.រ៉ា.វ.នេះមានការបន្ទោរពីក្រោយដោយមានដូចជា.ម.ហា.ជ.ន.នឹងសប្បុ.រ.ស.ជ.ន.លោក.ផែងវណ្ណះនឹងមាន ឧកញ៉ាស្រីចាន់ ថន ថែមទាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានមេធាវីចិត្តធ៏មដែលស្មគ្រ័ចិត្តធ្វេីការ.កា.រពា.រដោយបង្ហាញមុខបេីកជំហរដល់ម.ហា.ជ.នដេីម្បីស្វែងរកសិទ្ធិការ.ពា.រខ្លួននៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរ។បានអោយដឹងថាស.ន្តិ.សុ.ខដែលមានភា.រះ.កិច្ច.យាមទូរ ATM របស់ ABA នោះឈ្មោះថា ភឿន ភិរៈ អាយុប្រហែលជាង ៣៦ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកសន្តិសុ,ខកា.រពា.រនៅធ.នា.គា.រ ABA ដែលបានរងគ្រោះពីការ.វា.យត.ប់របស់ក្មេ.ង.ពា.លមួយរូបនឹងមានបំណងប៉ុនប៉ងចង់ស.ម្លា.ប់.រូបគាត់កាលពីយប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី06ខែមេសាឆ្នាំ២០២១កន្លងមកនេះ។ក្រោយពីបានឃេីញនៅសកម្ម.ភា.ពរបស់បុរសជ.ន.ដៃ.ដ.ល់.ខាងលេីក៏បានអោយដឹងថាមានការភ្ញាក់ផ្អេីលយ៉ាងខ្លាំងដែលសន្តិ.សុ.ខរូបនេះមិនបានដឹងអ្វីសោះនៅពេលដែលចាប់ផ្តេីមកេីតហេតុនោះគ្រាន់តែឈរនឹងនិយាយពាក្យមិនអោយមានការវា.យ.ត.បគ្នាបែរជា.ជ.ន.ដៃដល់.ហ.ក់មក.ធា.ក់រូបលោកដោយមិនញញេីតបន្តិចសោះឡេីយដែលនេះពិតជាឈឺចាប់មែនទែន។នៅក្នុនោះផងដែរបេីនិយាយពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហាគ្រួសាររបស់លោកក៏បានអោយដឹងថា សន្តិសុខខាងលេីរស់នៅដោយមានបន្ទុកយ៉ាងទម្ងន់ដែលលោកមិនមានឪពុករស់នៅជាមួយម្តាយនឹងមានកាតព្វកិច្ចមេីលថែគ្រួសារបងប្អូនដែលកំពុងជួបនៅបញ្ហាមានជំងឺប្រចាំកាយដោយមានសតិមិនគ្រប់ដែលលោកមានការប្រឹងប្រែងរែកនៅសំពាយនេះខ្លាំងមែនទែន។ក្រោយមានការចម្រូងចម្រះកាត់ក្តីដោយមានភាពសុក្រិត្យនឹងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហេីយសកម្មភាពដែលបានមេីល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញយ៉ាច្បាស់នៅក្នុងការធ្វេីការការពារខ្លួនដែលតុលាការក៏បានធ្វេីការយោគយល់នឹងបានអនុញ្ញាតអោយមេធាវីប្រេីប្រាស់នៅមាត្រារបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានចែងដេីម្បីមកការពារកូនក្តីដែរនោះក៏ទទួលបានជោកជ័យនឹងការដោះលែងដោយមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងបានវិលមករួមរស់ជាមួយនឹងគ្រួសារវិញផងដែរ។

Leave a Reply