នាយ ពាក់មីបានធ្វេីការប្រ.តិ.ក.ម្ម.ទៅលេីរឿងស.ន្តិ.សុ.ខ.ដែលបានធ្វេីកា.រ.ប្រេី.អា.វុ.ធទៅលេី.ជ.ន.ដៃ.ដល់ដេីម្បីកា.រ.ពា.រ.ខ្លួនហេីយបានសម្តែងនៅមតិមួយចំនួនជូនដល់.ម.ហា.ជ.ន.អោយបានដឹងថា…!

ស្ថិតនៅក្នុង.ក.រ.ណី.ដែលបានកេីតឡេីងកាលពីយប់ម្សិលមុិញបានអោយដឹងថាមានការភ្ញាក់ផ្អេីលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានការផ្ទុះ.អា.វុ.ធ.កណ្តាល.យ.ប់.អធ្រាតដែលធ្វេីអោយមាការឆោ.ឡោ.នឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានស.ម.ត្.ថកិ.ច្ច.ចុះមកធ្វេីអ.ន្ត.រា.គ.មន៏ជាច្រេីនអ្នក។នៅក្នុងជុំវិញការប្រេិប្រាស់.អា..វុ.ធ.ដែលឈានដល់ការបា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.ត.មនុស្សម្នាក់ដែលជា.ជ.ន.ដៃ.ដល់បម្រុងនឹងធ្វេីស.ក.ម្ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពចា.ក់.ស.ម្លា.ប់.ស.ន្តិ.សុ.ខដែលធ្វេីការយាមល្បាត Bank ABA ឬទូរ ATM ABA បានធ្វេីអោយមានការវិ.និ.ច្ឆ័.យនឹងមានការអា.ណិ.ត.នឹងខ្លះទៀតក៏មានមតិផ្សេងខុសពីនឹងទៀតទៅ។ក្នុងក.រ.ណី.នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផងដែរបានអោយដឹងថាក៏មានកា.រចា.ប់.ខ្លួនបុរសដែលបានប្រេីប្រាស់.អា.វុ.ធ.នោះផងដែរ។ក្នុងការ.ចា.ប់.ខ្លួនបុរសខាងលេីនេះបានអោយដឹងថាគាត់មិនបានរត់ទៅណានោះទេគឺបន្ទាប់ពីបានកេីត.ហេ.តុ.រួចមកស.ន្តិ.សុ.ខ.ម្នាក់នេះបានធ្វេីការអោយក្រុមស.ម.ត្ថ.កិ.ច្ច.ធ្វេីការ.ចា.ប់.ខ្លួននៅនឹងកន្លែងតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា កាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល៩យប់ថ្ងៃទី ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានករ.ណី ផ្ទុះ អា. វុ. ធ ចំនួន៣ គ្រា ប់ នៅក្បែរស្ពានអាកាសផ្សារដីហ៊ុយ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប.ណ្តាលឲ្យ បុរសម្នាក់ ដេ.ក ស្លា ប់ ក្នុងថ្លុ ក ឈា ម។បើផ្អែកតាមកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាពឃើញថា មុនកើតហេតុ បុរសដែល ស្លា ប់ បានកា.ន់កាំ.បិ.តមក ដេញ ចា.ក់ បុរសខាងលើ ធ្វើឲ្យ

បុរសនោះបង្ខំចិញ បា. ញ់ ការ ពារ ខ្លួនបណ្តាលឲ្យ ត្រូវ ដេក ស្លា ប់ ក្នុងថ្ លុក ឈា ម ចំពោះមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យទំនាស់ទាំងនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ ព្រោះស.ម.ត្ថកិច្ចកំពុងសួរនាំបន្ថែម ដោយឃា.ត់ជនដែលមាន កាំ ភ្លើ ង នោះ បា ន ហើយ។បុរសខាងលើ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសន្តិសុខ យាមនៅធានាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) សាខាទឹកថ្លា នៅក្រោមស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយ ។

យ៉ាងណាមិញក្រលេកទៅមើលគណនីយ្យហ្វេសប៊ុករបស់ នាយពាក់មីបានលើកឡើងថា សង្ឃឹមថាគាត់ នឹងមិនអីទៅចុះ មកពីម្នាក់កាន់កាំ.បិ.តនឹង អត់ខ្លាចងា.ប់ទេ គេបា.ញ់គំ.រា.មហេីយ នៅរត់ចូលចា.ក់គេទៀត

Leave a Reply