លោក ផែងវណ្ណះ បានធ្វេីការប្រ.តិ.ក.ម្ម.យ៉ាងខ្លាំងក្រោយបែកធ្លាយវីដេអូបុរស.ស.ន្តិ.សុ.ខ.ដែលបានយក.កាំ.ភ្លេី.ង.បា.ញ់.ជ.ន.ដៃ.ដល់ម្នាក់អោយ.បា.ត់ប.ង់.ជី.វិ.ត.ដែលបានបញ្ចេញមតិដោយបែបនេះថា…! (មានវីដេអូ)

នៅជុំវិញ.ក.រ.ណី.បា.ញ់.ស.ម្លា.ប់បុរសម្នាក់ដែលមានកា.ន់.កាំ.បិ.ទ.នៅក្នុង.ដៃ.បម្រុងនឹងធ្វេីស.ក.ម្ម.ភា.ពចា.ក់.ស.ម្លា.ប់.ស.ន្តិ.សុ.ខតែសំណាងល្អដោយសារតែមានការកា.រពា.រ.ទា.ន់បុ.រ.ស.ជ.នដៃ.ដ.ល់.ដែលប្រេីអំ.ពេី.រហិ.ង្សា.មកលេីស.ន្តិ.សុ.ខដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

.
យាមនៅទូរ ATM ABA នៅក្រោមស្ពានអាកាសផ្សាដីហុយនោះក៏បាន.បា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.ត.បា.ត់.ទៅបន្ទាប់ពីមានការ.ផ្ទុះ.អា.វុ.ធ។ក្រោយការផ្ទុះ.អា.វុ.ធ.បានអោយដឹងដែរថាមានការភ្ញាក់ផ្អេីលទៅដល់ម.ហា.ជ.ន.យ៉ាងខ្លាំងនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្លេងស្នូរកាំ.ភ្លេី.ង.ដែលលា.ន់.លឺសូរយ៉ាងខ្លាំង។ក្នុង.ក.រ.ណី.នេះផងដែរបានអោយដឹងថាដោយសារតែរឿង.ជ.ម្លោះ.ក្មេ.ង.ស្ទា.វមួយក្រុមមានការ.វា.យ.គ្នានឹងមានកា.ររ.ត់មកសុំជំ.នួ.យអោយជួ.យពីស.ន្តិសុ.ខ.ដែលយា.មនៅ.ធ.នា.គា.រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

.
ABA ទេីបបណ្តាលអោយ.ជ.ន.ដៃ.ដល់.មានការខឹ.ង.សម្បារនៅពេលដែលមានអ្នកលូ..ក.ដៃ.មកចេះដឹងរឿងក្មេ.ងស្ទា.វ.មួយក្រុមនេះ។បានអោយដឹងបន្ថែមទៀតថាក្មេ.ង.ស្.ទាវ.ដែល.ជា.ជ.ន.ដៃ.ដល់.នោះបានធ្វេីការប្រេី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំ.ពេី.រ.ហិ.ង្.សារ.មកលេីសន្តិសុខដែលយាមនៅទូរ ATM ABA នេះមុនបន្ទាប់មកក៏មានកា.រវា.យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបណ្តាលអោយ.ជ..ន.ដៃ.ដល់រត់ទៅយក.កាំ.បិ.ទ.ពីគ្នីគ្នាគេដេីម្បីយកមកធ្វេីការវា.យ.ប្រ.ហា.រមកលេីស.ន្តិ.សុ.ខ យាម ទូរATM ABAនេះឯង។បន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវបែបនេះស្រាប់តែលោកផែងវណ្ណះបានធ្វេីការបង្ហោះសារមួយជូនទៅដល់សន្តិសុខដែលបានធ្វេីការដកកាំភ្លេីងមកបាញ់នោះថា៖ហេតុអ្វីគ្នាពិរបីនាក់មិនចេះជួយគ្នាបេីសិនជាបែបនេះវិញនៅម្នាក់ឯងល្អជាង។

Leave a Reply