ដំណឹងល្អទាំងព្រឹកតែម្តង…! នៅពេលនេះដោយឃេីញសភាពការប្រទេសកំពុងតែលំបាក ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវមុីបានជួយសម្រួលជីវភាពប្រជាជនកម្មករនឹងអាជីវករដោយមិនយកថ្លៃបន្ទប់រយះពេល៣ខែនឹងបាននិយាយពាក្យលេីកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដោយបែបនេះថា…!

ដែលនេះជាដំណឹងថ្មីដែលជារឿងដ៏គួរអោយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះមាន ឧកញ៉ាម្នាក់ទៀតហេីយដែលបានធ្វេីអំពេីរល្អជូនមកដល់ប្រជាជនដែលកំពុងតែមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសម័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលនេះ។បានអោយដឹងថាប្រិយមិត្តទាំងអស់ប្រាកដជាស្គាល់ខ្លះៗហេីយពី លោកឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវមុី ដែលជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានភាពជោគជ័យទៅលេីមុខរបររបស់ខ្លួននឹងមុខជំនួញដ៏ល្បីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្ពុជាផងដែរ។ចំណែកឯសម្រសវិញសង្កេតអោយឃេីញថាមិនចាញ់នឹងយុវវ័យនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នទេគឺនៅតែមានការទាក់ទាញនឹងមានការចូលចិត្តពីមហាជនយ៉ាងច្រេីនកុះករផងដែ។ស្របគ្នានៅក្នុងពលេនះដែលឧកញ៉ា អ៊ានសៀវមុីបានធ្វេីការជួយសង្គមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានប្រកាស់យ៉ាងឧឡារឹកហេីយបានថ្លែងនៅពាក្យពេជដោយបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ និង គោរពជំរាបសួរដល់ ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ និង ពុកម៉ែ ពូមីង បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នា ដោយសេចក្តីនឹករលឹកជាខ្លាំង។ដោយហេតុថា មានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំង នៃជំងឺខូវីត១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការសហគមន៍ ២០កុម្ភះ បានធ្វើអោយមានការឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងច្រើន រហូតដល់មានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទៀតផង ដោយឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មរបស់ អាជ្ញាធរ គ្រប់លំដាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្នាក់ និង ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺខូវីត១៩ នេះ និងដើម្បីជួយចូលរួមចំណែក ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាម្ចាស់ ផ្សារ និង បន្ទប់ជួល ដែលមានចំនួន ១៦៣ តូប បូករួមទាំងបន្ទប់ ដែលមានកំរៃថ្លៃជួលសរុប ៦១៣០$ ក្នុង១ខែនោះ នាងខ្ញុំនឹងមិនយកថ្លៃជួលតូប និង បន្ទប់ រយះពេល៣ខែ គឺចាប់ពីខែមេសា ដល់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

ដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបជាដំណឹង ហើយនិង សូមជួយចូលរួមគោរពតាមការណែនាំ និង វិធានការ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលអោយបានម៉ត់ចត់ ជាពិសេស គោរពតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺ ៣ការពារ និង ៣កុំ អោយបានមុឺងម៉ាត់។
សូមប្រទានពរ និង គោរពជូនពរ ដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ និង ពុកម៉ែ ពូមីង បងប្អូន ជនរួមជាតិទាំងអស់ ទទួលបាននូវ សំណាងល្អ សុខភាពល្អបរិបូរណ៍ និង ជៀសឆ្ងាយពីជំងឺនានា សូមអរព្រះគុណ និង គោរពអរគុណ អំពីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី៕”៕

Leave a Reply