សឹងមិនគួរអោយជឿបែកគ្នាពីប្រូសូនីមិនទាន់់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែអ្នកនាង Love Riya បានបង្ហោះសារសម្ងាត់ដែលគេតាមញែអ្នកនាងដោយបាននិយាយដោយបែបនេះថា…!

ប្រិយមិត្តមានការយល់នឹងដឹងពីរឿងរបស់អ្នកនាងរីយ៉ាខ្លះៗហេីយកាលកន្លងមកនេះដែលជាវិបត្តិស្នេហានឹងមានការប្រកែកគ្នារហូតបានបង្កេីតជារឿងធំមួយដែលមិនគួរអោយជឿថាអាចនឹងមានរឿងបែបនេះកេីតឡេិង។ក្នុងវិស័យមុខជំនួញរបស់អ្នកនាងរីយ៉ាបានបង្ហាញអោយឃេីញថាមានការលូតលាស់នឹងមានការរីកចម្រេីនបានច្រេីនខ្លាំងមែនទែននឹងមានការទទួលស្វាគមន៏នឹងទទួលស្គាល់បានពីមហាជនជាច្រេីន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការប្រកបរបររកសុីរបស់អ្នកនាងបានអោយដឹងថាអ្នកនាងមានការងេីយហត់នឹងអាចមកដល់ចំណុចនេះមិនងាយស្រួលនោះទេដែលនេះជាគំរូមួយផងដែរដែលបានបញ្ជាក់អោយឃេីញការខំប្រឹងនឹងមានការអភិវឌ្ឍន៏ខ្ពស់របស់អ្នកនាងរីយ៉ា។ក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងកាលកន្លងមកនេះអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកនាងអោយបានដឹងខ្លះៗដែរ។ដែលនៅក្នុងមុខរបររបស់អ្នកនាងមិនមានក្តីសុខទេគ្មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជួយរកម្នាក់ឯងចាយម្នាក់ឯងនឹងមានការហត់នឿយនៅក្នុងការរស់នៅដោយមិនមានអ្នកយល់ចិត្តនឹងមានការធ្វេីច្រេីនពេលត្រូវញាំអីក៏អោយតៃកុងឡានដឹកទៅញាំហេីយក៏ត្រឡប់មកវិញមិនមានអ្វីជាសេចក្តីសុខទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង។ក្នុងកាលះទេសះះនេះអ្នកនាងរីយ៉ាបាននិយាយថាលុយវាលែងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនហេីយអ្វីដែលអ្នកនាងចង់បានគឺចង់បានមនុស្សម្នាក់ដែលយលចិត្តនឹងទុក្ខធុរះរបស់អ្នកនាងនឹងចេះសម្រាលនៅក្តី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លំបាករបស់អ្នកនាងរីយ៉ាពេលដែលអ្នកនាងមានការបាក់ទឹកចិត្ត។ស្រាប់តែកន្លងមកនេះក៏មានការផ្ទុះនៅការប្រកែកគ្នាបែកផ្សែងនៅរឿងមួយចំនួនដែលបានឈានដល់ក្នុងការចែកផ្លូវគ្នាដែលប្រូសូនីបានធ្វេីការលានៅជិវិតសុីវិល័យនឹងស្នេហាក៏បានគ្រងស្បង់ចូលសាងផ្នួសដេីម្បីសមាធិនឹងស្វែងយល់ពីសេចក្តីល្អនឹងទីស្ងប់របស់អារម្មណ៏។ក្នុងការចែគផ្លូវគ្នានេះមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបានអោយដឹងថាអ្នកនាងរីយ៉ាបានធ្វេីការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះនៅសារមួយចំនួនដែលបានអោយឃេីញថាមានអ្នកតាមស្រលាញ់នឹងញ៉ែអ្នកនាងច្រេីនខ្លាំងមែនទែនដែលពេលវេលានៅក្នុងការបែកគ្នាជាមួយនឹងប្រូសូនីមិនទាន់បាននឹងបាត់ក្តៅផង។

Leave a Reply