អ្នកនាង អុីត បានជាសះស្បេីយភ្លាម នីឡា ក៏បានទម្លាយនៅការពិតខាងក្រោយរឿងនៃការឆ្ល.ងរបស់អ្នកនាងអុីតដែលធ្វេីតេ.ស្តឃេីញ.កូ.វី.ដ.១៩ទោះបីពេលនេះ

ក្រោយមានការធ្វេីតេសត្តទៅលេីតារាសិល្បះមួយចំនួនបានធ្វេីអោយតារាសិល្បះករទាំងអស់បាននាំគ្នាទៅធ្វេីតេស្តនឹងទទួលយកការចាក់វ៉ាកសាំងការពារជាបណ្តេីរៗហេីយ។ក្នុងការឆ្លងនោះដែរក៏បានធ្វេីអោយមានការសោកស្តាយនៅការបាត់បង់នៅសមាជិកសិល្បះករមួយចំនួននឹងមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងក្រៀមក្រំ។ក្នុងករណីឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងរង្វងសិល្បះបានអោយដឹងថាអ្នកនាងអុីតដែលជាតារាកំប្លែងនៅក្នុងទូរទស្សន៏ CTN បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការធ្វេីតេស្តទៅលេីសិល្បះករមួយចំនួនមានរោគសញ្ញាអ្នកនាងអុីតក៏បានទៅធ្វេីតេស្តក៏បានអោយដឹងថាលទ្ធផលដែលបានចេញមកមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ហេីយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យបាលនៅក្នុងសណ្ឋាគារ The Great Duke ដេីម្បីទទួលយកការព្យាបលាពីលោកគ្រូពេទ្យនឹងតាមដាននៅការវិវត្តិរបស់ជំងឺ។ក្នុការព្យបាលអស់រយះពេលមួយរយះពេកកន្លងមកនេះបានអោយដឹងថាអ្នកនាងអុីតក៏បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាសះស្បេីយពីជំងឺកូវីដ១៩ផងដែរដែលរយះពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងការព្យបាលគិតចាប់ពីថ្ងៃ12ខែមីនាឆ្នាំ២០២១រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ដែលបានដឹងពីព៏តមានដែលអ្នកនាងអុីតបានប្រាប់អោយដឹងថាក្រោយការព្យបាលរួច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខភាព​របស់ខ្លួន គឺ​មានការ​ប្រសើរឡើង​ច្រើន ដោយ​អាច​បរិភោគ​បាយ​វិញ​បាន​ធម្មតា ដែល​នេះ ដោយសារ​តែមាន​ការយ​ក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកទៀត នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ស្រី​អ៊ី​ត បាន​ប្រាប់​Fresh News Plus​ថា រូបនាង​ត្រូវបាន​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចេញពី​កន្លែង​ព្យាបាល ពោលគឺ​នាង​បានជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ដ៏​កាច​សាហាវ​កូ​វីដ​-១៩​ហើយ​។ ទោះជា​បែបនេះ​ក្តី នាង​ត្រូវ​បន្តធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ នៅផ្ទះ​បន្តទៀត​។​

តាម​ការចុះផ្សាយ​របស់​Fresh News Plus ឃើញថា ស្រី​អ៊ី​ត កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ បន្ទាប់ពី​រូបនាង​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​តារាចម្រៀង វី ឌី​ណែ​ត និង​បានជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​នេះ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​ម្សិលមិញ​នេះ​។​

តាមរយៈ​នេះ មាន​មិត្តភក្ដិ ក៏​ដូច​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន បាន​សម្ដែង​ការ​អបអរសាទរ​ចំពោះ​ស្រី​អ៊ី​ត ក្នុងនោះ តារា​កំប្លែង​រួម​អាជីព កញ្ញា​វ៉ាន់ នី​ឡា បាន​ពោល​ពាក្យ​ថា «​ម៉ាក់​អ៊ី​ត​បានជា​សះស្បើយ​ហើយ​ពូ​មីង​បងប្អូន​ តែ​នៅ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័​ក​ខ្លួនឯង​14​ថ្ងៃ​

បាន​ដំណឹង​សប្បាយចិត្ត​ណាស់​ ម៉ាក់អ៊ី​បាន​រៀបរាប់​ពី​អាការៈ​របស់​គាត់​ពេល​គាត់​មានវីរុស​នោះ​ គាត់​ថា​ ពិបាក​ខ្លាំងណាស់​​ ចឹ​ង​បងប្អូន​បើ​ស្រឡាញ់​គ្រួសារ​ និង​ខ្លួនឯង​កុំ​ចេញ​ក្រៅ ​3​កុំ​3​ការពារ​ជូនពរ​ម៉ាក់​សំណាងល្អ​»​។​

​តាមរយៈ​ការទម្លាយ​របស់​វ៉ាន់​នី​ឡា ពី​ភាព​លំបាក​របស់​ស្រី​អ៊ី​ត ពេល​កើត​ជំងឺ​នេះ​នោះ គឺជា​សារ​មួយ​ដាស់តឿន​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ សូម​កុំ​ធ្វេសប្រហែស​ឲ្យ​សោះ ហើយ​ត្រូវ​ចូលរួម​អនុវត្ត​វិធានការ​៣​កុំ ៣​ការពារ ទាំង​អស់គ្នា​៕

Leave a Reply