លោក​សូ​នី ឡាយ​វីដេអូ បកស្រាយ ក្រោយមានការឈ្លោះគ្នាបែកផ្សែងជាមួយនឹងអ្នកនាង រីយ៉ាដែលការពិតពីក្រោយរឿងនេះដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

ស្នេហាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានការឈ្លួសប្រកែកគ្នាដែរមិនមានអ្នកណាដែលមិនដែលឈ្លោះគ្នានោះទេនៅក្នុងការស្រលាញ់គ្នាតែងតែមានការប្រចន្ទនឹងការខ្នកខ្នាញ់ហេីយតែបេីសិនហួសហេតុពេកវាប្រាកដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ណាស់ថាវានឹងមិនគង់វង្សនោះទេ។ចំណែកនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមវិញបានអោយដឹងថា អ្នកនាងរីយ៉ាជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានការល្បីឈ្មោះនឹងមានការគាំទ្រនឹងមានការស្រលាញ់រាប់អានពីសំណាក់មហាជនជាច្រេីន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែឡយេីងអាចចាប់ទុកថាជាបុគ្គលអភិជនមួយដែលមិនខ្វល់ពីរឿងទ្រព្បសម្បត្តិដែលតែងតែនិយាយក្តែងៗប្រាប់ទៅដល់មហាជនដែលតែងតែចូលចិត្តទស្សនានៅការឡាយនឹងវីដេអូស្វីតៗរបស់គាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រាកដច្បាស់ណាស់ថាអ្នក នាង រីយ៉ាបានមានវិបត្តតែរឿងមួយគត់គឺវិបត្តិស្នេហានឹងគ្រួសារដែលអ្នកនាងរស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃគឺតែងតែមានការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នារហូតទោះបីជាមានការត្រូវគ្នានឹងផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក៏ដោយតែមេីលទៅភាពផ្អែមល្ហែមនេះគឺមិនដែលសូវបានយូរនោះទេដែលជាបញ្ហាចោទមួយដែលធ្វេីអោយអ្នកនាង រីយ៉ាឧស្សាហ៏ចេញជាវីដេអូឡាំយផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលនិយមទស្សនាវីដេអូរ

បស់គាត់។

នេះ​មិនមែនជា​លើក​ទី​១​នោះទេ សម្រាប់​អ្នកនាង​Love Riya និង​លោក​ដែន សូ​នី ដែល​បានធ្វើ​ការឈ្លោះគ្នា​កក្រើក​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​នោះ គ្រាន់តែ​ថា ជារឿយៗ ពួកគេ តែងតែមាន​សម្របសម្រួល​គ្នា ឈានដល់​ការបង្កើន​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ឡើងវិញ​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាក់ស្ដែង ថ្មីៗ​នេះ អ្នកនាង​Love Riya បានធ្វើការ​ឡាយ​វីដេអូ ឈ្លោះ​គ្នា​កក្រើក​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ដោយ​ចោទ​លោក​សូ​នី ថា ដេក​ជាមួយ​ស្រី ពេល​ទៅ​ដើរលេង​នៅ​ខេត្តកំពត ព្រមទាំង​ខ​ល​ទៅ​នារី​ម្នាក់​ទៀតផង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នៅក្នុង​ពេលនេះ លោក​ដែន សូ​នី បាន​បដិសេធថា​មិនមែនជា​ការពិត​នោះឡើយ ហើយ​នារី​ម្នាក់​នោះ ក៏បាន​ធ្វើការ​ប្រកែក​ដាច់អហង្ការ​ផងដែរ ប៉ុន្តែ​អ្នកនាង​Love Riya​នៅតែ​មិន​ជឿ បន្ត​ស្រែក​ខ្លាំងៗ​នៅក្នុង​ការ​ឡាយ​របស់ខ្លួន​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ការ​ឡាយ​របស់​អ្នកនាង​Love Riya​បានបញ្ចប់ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ លោក​ដែន សូ​នី បានធ្វើការ​ឡាយ​បកស្រាយ​នៅក្នុង​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់ខ្លួន​ជុំវិញ​រឿងនេះ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​មានការ​យល់ច្រឡំ​លើ​ខ្លួន​ថា មាន​ស្រី​ញី​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង​ការ​ឡាយ​បកស្រាយ​នោះ លោក​ដែន សូ​នី បាន​លើកឡើងថា តាមពិត​ខ្លួន​មិន​ចង់​ឡាយ​នៅពេល​នឹង​ទេ ដោយសារ​ស្រុកទេស​កំពុងមាន​បញ្ហា ប៉ុន្តែ​មាន​អ្នក​ចូលទៅ​ខំ​មិន​នៅក្នុង​គណនី​ទុក​តុ​ក​លោក​ច្រើន​ថា លោក​ជាម​នុស្ស​ចេះ មនុស្ស​ចុះ និង​មាន​អ្នកគាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​សំណូមពរ​ឲ្យ​លោក​ឡាយ​បកស្រាយ​រឿងនេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​សូ​នី បាន​បញ្ជាក់​ថា លោក​ និង​ក្មេងស្រី​ម្នាក់នេះ គ្មានអ្វី​ជាមួយគ្នា​នោះទេ​។ មាន​ថ្ងៃមួយ​លោក​ឈ្លោះ​គ្នា​ជាមួយ​អ្នកនាង​Love Riya ហើយ​នៅពេលនោះ​ លោក​អត់​បាន​គេង​នោះ​ទេ មួយ​យប់​ទល់​ភ្លឺ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​សូ​នី បាន​បន្តថា នៅពេលនោះ​លោក​យ៉ុង​ចិត្ត​ខ្លាំង ក៏បាន​បបួល​បងស្រី​ម្នាក់​ទៅលេង​ក្រុងព្រះសីហនុ ហើយ​ក្រោយមក​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ទៅលេង​ខេត្តកំពត​វិញ​។ ចំពោះ​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​នោះ ត្រូវជា​បងប្អូនជីដូន​ជាមួយ​ជាមួយ​បងស្រី​ខាងលើ ហើយ​នាង​ក៏មាន​គូ​ដណ្ដឹង​រួចហើយ​ដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​សូ​នី បញ្ជាក់ទៀតថា ពេល​ទៅ​កំពត​នោះ លោក​ទៅ​គ្នា​ចំនួន​៤​នាក់ ហើយ​ទៅដល់​ទៅ​នោះ​យប់​ហើយ លោក​ក៏​ជូន​៣​នាក់​ទៀត​ ទៅ​ដេក​អូ​តែ​ល​។ ចំណែក​ខ្លួន​បាន​ទៅ​ផឹក​ជាមួយ​បងប្រុស​ម្នាក់ ដែល​ខ្លួន​រាប់អាន​គ្នា​នៅ​កំពត និង​បាន​គេង​នៅ​ទីនោះ​ផងដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នា​នោះ លោក​ដែន សូ​នី ក៏បាន​បង្ហាញ​រូប​ដើរលេង​ជុំ​គ្នា និង​បង្ហាញ​រូប​គូ​ដណ្ដឹង​របស់​នារី​ម្នាក់​នោះ​ផង​ដែរ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ថា​តើ​លោក​ដែន​សូ​នី បកស្រាយ​អ្វីខ្លះ ហើយ​អ្នកនាង​Love Riya ធ្វើការ​ប្រតិកម្ម​អ្វីខ្លះ​នោះ សូម​បងប្អូន ទស្សនា​វីដេអូ ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ដើម​ទាំងស្រុង​ដូចខាងក្រោម​នេះ ទាំងអស់គ្នា ៖

Leave a Reply