សូមចូលរួមសោកស្តាយផង…! ពេលនេះអ្នកនាង កាកាអូស្រ្តាលីបាន.លែ.ង.លះជាមួយស្វារមីហេីយស្របពេលដែលកំពុងមាន.ជំ.ងឺ.ប្រចាំ.កា.យហេីយនឹងកូននៅតូចទៀត(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពេលកន្លងមកនេះបានអោយដឹងថាយោងតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងគណនីយរបស់ កាកាអូស្រ្តលីបានធ្វេីអោយមានការភ្ញាក់ផ្អេីលនឹងមិននឹកស្មានដល់ថាមានរឿងបែបនេះកេីតឡេិងចំពោះគ្រួសាររបស់អ្នកនាងនោះទេ។ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានភាពរឹងមាំមានភាពក្លា.ហា.ន.ហេីយក៏ជាបុគ្គលឡមួយរូបដែលទទួលប្រជាប្រិយភាពពីម.ហា.ជ.នជាច្រេីនទៅលេីការនិយាយណែនាំនឹងការបង្ហាញនៅគំនិតល្អៗជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ច្រេីនដែលអ្នកនាង កាកាអូស្រ្តាលីបានបង្ហាញទៅដល់ម.ហា.ជ.ន.។ទោះបីខ្លួនមានការចំណាកស្រុកទៅនៅស្រុកគេពិតមែនតែតែងតែផ្ញេីរសេចក្តីនឹករលឹកមកដល់ប្រទេសខ្មែរជានិច្ចនឹងតែងតែ.កា.រ.ពា.រនឹងរិះ.គ.ន់ស្ថា.ប.នាទៅលេីអ្វីដែលមិនល្អដែលធ្វេីអោយប៉ះ.ពា.ល់.ដល់វ.ប្បធ៏.មរបស់ប្រទេសជាតិខ្មែរ។ដឹងថាខ្លួនមានការពិបាកតែអ្នកនាង កាកាអូស្តា្រលីតែងតែធ្វេីវាទាំងក្តីស្រលាញ់នឹងមានស្នាមញញឹមហេីយតែងតែផ្ញេីរនៅស្នាមញញឹមទៅដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សស្រីជាច្រេីនដែលតែងតែ.បា.ក់.ទឹកចិត្តនឹងមានវិបត្តិដូចជារឿងរ៉ាវជាច្រេីនដែលអ្នកនាងបានឆ្ល.ង.កា.ត់កន្លងមកពីមុនកធ្វេីជាបទពិសោធន៏ដេីម្បីជួយ.ស.ម្រួ.លទៅដល់អារម្មណ៏ស្រ្តីនានាដែលមានប.ញ្ហាវិ.ប.ត្តដូចកាលដែលអ្នកនាងមានប.ញ្ហាពីមុនដែរ។ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនឹងមិននឹកស្មានដល់គឺអ្នកនាង កាកា អូស្ត្រាលីបានធ្វេីការបញ្ចេញអារម្មណ៏មួយនៅក្នុងបណ្តាញសង្កមហ្វេសប៊ុកដែលមិននឹកគិតថាមានរឿងបែបនេះកេីទឡេីងចំពោះអ្នកនាងនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកនាងដែលខ្លឹមសារក្នុងការបង្ហោះនោះអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ដោយបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងមួយ.ជី.វិ.តតើ 10 ឆ្នាំមានប៉ុន្មានដូងសម្រាប់មនុស្សស្រី?
ជាពិសេសមនុស្សស្រីដែលមាន.ជំ.ងឺ.រួម.រិតចប់ខ្លួនដូចជារូបខ្ញុំ
ខ្ញុំជាមនុស្សរបស់មហាជនដែលខំកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯង ព្រោះចង់កែប្រែប្រវត្តិដែលធ្លាប់មិនល្អឱ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គម
ទីបំផុតអ្នកដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំអាប់ឱនកិត្តិយសអ្វីដែលខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែងគឺជាមនុស្សដែលនៅជិតខ្ញុំជាទីបំផុត ដែលខ្ញុំទុកចិត្តស្រឡាញ់បូជាជីវិតរួមរស់ទាំងបានសន្យាថានឹងមើលថែគ្នា
ការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះមកពីខ្ញុំហត់នឿយចិត្តក្នុងការរង់ចាំឱ្យមនុស្សម្នាក់កែ ឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់សេរីភាពឲ្យបងសម្លាញ់ទៅមិត្តភក្កិបងមើលថែម្ដង ទឹកស្រាមិត្តភក្កិបងថ្លៃ តែបើខ្ញុំនៅតែទ្រាំលុយស្រាមិនអាចយកមកសងទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នែកម្ដាយខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយបានទេ ដូច្នេះមួយជាតិនេះសន្យាថាមិនស្លាប់ដោយសារមនុស្សប្រុសដែលត្រឹមជាអ្នកដទៃ ក្នុងកែវភ្នែកអ្នកខ្ញុំគ្មានតម្លៃអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំក៏លេងមានតម្លៃដែរ ។
រក្សាសិទ្ធិដោយ-កាកាអូស្ត្រាលី

ខ្ញុំកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំង អរគុណបងសារព័ត៌មានមួយចំនួន ដែលគ្មានក្រមសីលធម៌សរសេររឿងមិនពិត មកនាំគ្នាជាន់ពន្លិចមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្ត ថាខ្ញុំបែកបាក់គ្នាដោយសារម្ដាយក្មេកខ្ញុំចូលជ្រៀតជ្រែក! កាត់តវីដេអូខ្ញុំព័ត៌មានទាក់ទាញតែមិនពិត!
អ្នកឆាតមកខ្ញុំខលមកខ្ញុំសូមទុកពេលឱ្យខ្ញុំ ព្រោះខ្ញុំចង់នៅក្នុងភាពងងឹតបែបនេះ ព្រោះសង្គមខ្ញុំក្លាយទៅជាសង្គមដែលប្រេះឆាដោយសារតែភាពលោភលន់របស់មនុស្សលោក គួរអោយខ្លាចទាំងរឿងស្នេហាទាំងរឿងផ្សេងទៀតលើពិភពលោក ។

Leave a Reply