ក្រ.សួ.ងបានចេញសេចក្តីប្រកាសថានៅពេលនេះសរុបចំនួនអ្នកដែលបាន.ឆ្ល.ង.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩ឡេីងរហូតដល់២៤៤០នាក់ហេីយដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានរកឃេីញ.ក.រ.ណីឆ្ល.ង.ថ្មីរហូតដល់៦៣នាក់នឹង…!

ព្រឹត្តការណ៏នោក្នុងការឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្នបានអោយដឹងថាមានការឆ្លងច្រេីនណាស់ដែលចំនួននោក្នុងការឆ្លងធ្វេីអោយមានការព្រួយបារម្មណ៏ច្រេីនខ្លាងមែនទែនដែិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃេីញថាលោកគ្រូពេត្យនឹងក្រសួងសុខាភីបាលបានធ្វេីការយ៉ាងមមារញឹកខ្លាំងមែនទែនសឹងតែគ្មានបេលសម្រាកដេីម្បិខ្លួនឯងនោះទ។ចនួននៅក្នុងការឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលក្រសួងបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៣១ខែមីនា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ២០២១បានអោយដឹថានៅក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនិងការយកសំណាកមកពិនិត្យបានអោយដឹងថាមានអ្នករណីវិជ្ជមានរហូតដល់ទៅ៦៣នាក់ដែលជាករណីថ្មីទាំងអស់ដែលបានដឹងថាជាករណីឆ្លងនៅក្នុសហគមន៏កាលពីថ្ងៃតី២០កុម្ភះមកម្លេះ។ចំណែកឯទិន្ន័យឆ្លងសរុបវិញបានអោយដឹងថានៅក្នុងពេលនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបរហូតដល់ទៅ២៤៤០នាក់ទៅហេីយដែលគិតតាំងពីថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៏ឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៏នៃថ្ងៃ២០កុម្ភះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះមកម្លេះ។សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងករណីខាងលេីនេះសូមបងប្អូនមេត្តប្រុងប្រយ្ន័តអោយបានខ្ពស់ជាងមុនទ្វេរដងមិនមែនជាការសុីឈ្នួលនឹងជាការលេងសោចនោះទេទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាការឆ្លងពិតៗដែលមានការអះអាងពីក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់នឹងបានប្រកាស់ចេញពីក្រសួងផ្ទាល់តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៩១ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១២៣៤ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– អ្នកស្លាប់= ១១ នាក់

Leave a Reply