កញ្ញាកុសាម៉ា សប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃេីញបរវរកញ្ញាពិភពលោកស្បែកខ្មៅជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណោម បរវរកញ្ញាស្អាតទាំងប្រាំស្រាប់តែ កញ្ញាកុសាម៉ាបានធ្វេីការបង្ហោះសារមួយដែលចាក់ដោតដល់អ្នកស្បែកខ្មៅបែបនេះថា….!

នៅក្នុងការប្រឡងបរវរកញ្ញាពិភពលោកដែលបានបញ្ចប់ទៅជាស្ថាពរដែលបានអោយដឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងការកាត់សេចក្តីពិតជាសុក្រិត្យនឹងយុត្តធ៏មល្អណាស់ដែលនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីនៃចំណាត់ថ្នាក់បានធ្វេីអោយមានការត្រេកអរនឹងមនុស្សជុំវិញពីភពលោកក៏សប្បាយចិត្តដែរជាពិសេសប្រទេសដែលមានបរវរកញ្ញាដែលតំណាងអោយប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ផនោះ។បានអោយដឹងផងដែរថាទោះបីជាបរវរកញ្ញាប្រទេសយេីងមិនបានជាប់នៅក្នុងចំណោម Top 5 ក្តីតែពិតជាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការធ្វេីអោយពីភពលោកបានស្គាល់នៅប្រទេសខ្មែរនឹងបានបង្ហាញមុខតំណាងអោយជាតិខ្មែរទាំងមូលពិតជាមានមោទនះភាពខ្លាំងមែនទែន។នៅក្នុងនោះដែរបានអោយដឹងថា បវររកញ្ញាដែលបានជាប់លេខមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រចាំពីភពលោកគឺបរវរកញ្ញា អាមេរិច ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Abena Appiah, United States of America.
Samantha Bernardo, Philippines.
Lala Guedes, Brazil.
Aurra Kharishma, Indonesia.
Ivana Batchelor, Guatemala.

បន្ទាប់ពីបានដឹងដំណឹងបែបនេះស្រាប់តែអ្នកនាងកុសាម៉ាបានសម្តែងអារម្មណ៏ដ៏រំភេីបដែលបានឃេីញបរវេកញ្ញាស្បែកខ្មៅបានជាប់នៅក្នុងនោះដែរហេីយក៏ជាសេចក្តីរីករាយផងដែរនៅក្នុងការធ្វេីអោយជាតិសាសទាំងមូលឈប់ប្រកាន់នៅព៏តសប្បុរនឹងឈប់រេីសអេីងអ្នកស្បែកខ្មៅទៀត។បន្ទាប់ពីបានដឹងដំណឹងដូចជម្រាបខាងលេីហេីយស្រាប់តែកញ្ញាកុសាម៉ាបានធ្វេីការបង្ហោះសារមួយដែលមានខ្លឹមសារដូច្នេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យប់នេះគេងលក់ស្រួលណាស់ ព្រោះបងប្អូនសរសើរពីភាពស្អាតអ្នកសម្បុរខ្មៅច្រើនអ្នកណាស់ កុសុម៉ាឯងមានសង្ឃឹមហើយជីវិតគូរcallingនិយាយត្រង់រំភើបជាងម្ចាស់ពានទៀត៕

Leave a Reply