ភ្ញាក់ព្រេីត…! មហាជននាំគ្នាមេីលយាយយ៉យគ្រប់គ្នានៅពេលដែលឃេីញយាយយ៉យពាក់ឯ.ក.ស.ណ្ឋា.នទា.ហា.នដោយមានឋា.ន.ន្តរៈ.ស័.ករហូតដល់…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងវិស័យសិល្បះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានស្គាល់ហេីយនៅការសម្តែងអាយ៉ៃរបស់ មីងយ៉យ ដែលគាត់មានទេពកុសលនឹងមានការនិយាយស្តីសែនពិសោះដែលភាសារកំប្លុកកំប្លែងរបស់គាត់ធ្វេីអោយមហាជនទប់សំណេីចមិនជាប់ទេ។យោងទៅតាមការប្រឡូកវិស័យសិល្បះអ្នកមីងយ៉យបានរស់ជាមួយនឹងវិស័យសិល្បះអស់រយះពេលជិត៥០ឆ្នាំហេីយនៅក្នុងការទទួលបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកមីងយ៉យគឺនៅតែមានអ្នកស្រលាញ់នឹងចូលចិត្តគាត់ជានិច្ចនឹងនៅតែចង់ឃេីញការសម្តែងរបស់គាត់បន្តទៀត។ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាខ្លះដែលដោយសារអ្នកមីងយ៉យប្រហែលជាមិនបានសូវស្និទ្ធិនឹងសិល្បះដូចមុនទេដោយសារតែវ័យចាស់ជរានឹងមានសុខភាពក៏មិនដូចមុនដែរដែលនេះជាការព្រួយបារម្ភពីទស្សនិកជននឹងមហាជនដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែងតែតាមដាននៅការសម្តែងរបស់អ្នកមីងយ៉យ។តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់មហាជននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អេីលនៅពេលដែលឃេីញអ្នកមីងយ៉យពាក់ឯកសណ្ឋានទាហានដែលមានឋានន្តរៈស័ករហូតដល់សក្តិ័៥ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានាំគ្នាស្រឡាំងកាំងមែនទែននៅក្នុងនោះដែរក៏បានអោយដឹងថាដោយសារតែមួយរយះកន្លងមកនេះខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វេីការចាក់វ៉ាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាំងកូវីដ១៩ដែលតម្រូវអោយមន្ត្រីរាជការនាំគ្នាត្រូវចាក់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះក៏ស្រាប់លេចវត្តមានរបស់អ្នកមីងយ៉យនៅក្នុងនោះដែរដោយបានពាក់ឯកសណ្ឋនជាកងទាហានផងដែរ៕

Leave a Reply