បន្ទាប់ពីមានការអះ.អា.ងថាអ្នកដែលមាន.ឈា.ម.ប្រ.ភេ.ទ.O+មិនមានការ.ឆ្ល.ង.កូ.វី.ដ.១៩ស្រាប់តែមានគ.ណ.នី.យ.ហ្វេសប៊ុកមួយបានបង្ហោះសារដោយបែបនេះថា…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពុងតែមានការឆ្ងល់ខ្លាំងពីសំណាកម.ហា.ជ.ននឹងអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលកំពុងតែ.ផ្ទុះ.នៅការងេីយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានការ.អះ.អា.ងទៅលេីរឿងមួយដែលសឹងតែមិនគួរអោយជឿ។នៅក្នងនោះមានផេកមួយ( B.l.o.o.di.ng ) បានបង្ហោះសារមួយលេីកឡេីងថា៖នៅក្នុងព្រឹ.ត្តិ.កា.រ.ណ៏កូ.វី.ដ១៩នេះមានរឿងពីសេសមួយដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអោយបាននឹងថានៅក្នុងគ្រុប.ឈា.ម.យេីងទាំងអស់គ្នាមានករណិពិ.សេ.ស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយដែលបានកេីតឡេីងចំពោះអ្នកដែលមានប្រ.ភេ.ទ.ឈា.ម. O+ ដែលមាន.ឥ.ទ្ធិ.ព.លចំ.លែ.កជាងប្រ.ភេ.ទ.ឈា.ម.ដ៏ទៃដែលមានប្រ.ព.ន្ធ័.កា.រ.ពា.រ.ដ៏រឹងមាំ.នឹងការកា.រពា.រខ្ពស់ពីប្រភេទមេ.រោ.គដ៏ទៃមិនអោយមានការ.ឆ្ល.ង.ចូលខ្លួន។
នៅក្នុងនោះក៏បានអោយដឹងថាប្រ.ភេ.ទ.ឈា.ម. o+ ជាប្រ.ភេ.ទ.ឈា.ម.កម្.រនឹងមានអំ.ណា.ច.អាចជួយដល់ប្រភេទ.ឈា.ម.អ្នកដ៏ទៃមិនថាអ្នកដ៏ទៃមានប្រ.ភេ.ទ.ឈា.ម.អ្វីនោះទេ។តែក៏មានគុ.ណ.វិ.ប.ត្តិផងដែរប្រភេទ.ឈា.មមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបេីសិនជាមិនមែនប្រភេទ.ឈា.ម. O+​ ដូចក្នានោះទេគឺមិនអាចនឹងប.ញ្ចូ.លបាននោះទេ។បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានកា.រប.ញ្ជា.ក់បែបនេះក៏មានការអះ.អា.ងមួយបានលេីកឡេីងថាបេីសិនអ្នកដែលមាន.ឈា.ម O+ គឹមិនងាយនឹង.ឆ្ល.ង.កូ.វី.ដ.១៩នោះទេ។នៅក្នុងការផ្តល់ដំណឺងបែបនឹងពិតជាធ្វេីអោយអ្នកដែលមានប្រ.ភេ.ទ.ឈា.ម o+មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមានការ.អះ.អា.ងបែបនេះតែអ្វិដែរធ្វេិអោយមានការភ្ញាក់ផ្អេីលនោះក្រោយមានការបង្ហោះនៅសារបែបនេះហេីយស្រាប់តែមានគ.ណ.នី.យហ្វេសប៊ុកមួយបានធ្វេីការ.អះ.អា.ងដោយមានអំ.ណះ.អំ.ណា.ងបែបនេហថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«ខ្ញុំមានក្រុម.ឈា .ម O+ តែខ្ញុំនៅតែឆ្លងកូវីដ អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំជឿថាអ្នកមាន.ឈា .ម O មិនងាយឆ្ល.ង.ជំ.ងឺ.នេះឱ្យសោះ។ ខ្ញុំកើតរួចហើយ វាពិបា.ក.ក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាស់ ស្ទើ រតែមិនរស់ ហើយបើនៅតែប្រហេសទៀត ប្រយ័.ត្ន.លែងបានវិលវិញ។»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបងប្អូនទាំងអស់មានការពិចា.រណា.នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់អោយកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងការបញ្ជាក់មួយនេះក៏មិនដឹងថាវាមានប្រសិ.ទ្ធិ.ភា.ពឬក៏មិនមានប្រសិទ្ធិ.ភា.ពក៏មិនបានដឹងអោយច្បាស់លាស់ដែរតែអ្វីដែរសំខាន់អ្នកទាំងអស់ក្នាគួរតែមានការអ.នុ.វត្តនៅកា.រ.ការ.ពា.រ.ដោយខ្លួនឯងប្រសេីរជាងពីព្រោះ.ជំ.ងឺ.នេះគឺមិនអាចដឹងថាមានការវិវ.ត្តបែបណាអោយច្បា.ស់នោះទេដូច្នេះមានតែអនុ.វត្ត.នៅតាមវិ.ធី.សា.ស្រ្ត.ដែល.ក្រ.សួ.ងបានចែង៣កុំ៣.កា.រ.ពា.រទេីបវាជាការអោយទុកចិត្តជាងគេ៕

Leave a Reply