ប្រ.ជា.ជ.ន. អាសុីកំពុងតែមានកា.រ.ផ្ទុះ.នៅ កំ.ហឹ.ងទៅលេីបុរស.ជ.នជា.តិ.ស្បែក ស ម្នាក់ ដែល.បា.ញ់.ស.ម្លា.ប់ ជន.ជា.តិ. អាសុី៨នាក់អោយ.ស្លា.ប់.ហេីយ.ដៀ.ល ថាជាមេ ជំ.ងឺ.កូ វី.ដ១៩ទេីបធ្វេីអោយមានរឿងបែបនេះ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងព៍តមានមួយដែលបានដឹងពីស្ថាប័នក្រសួងសារព័តមានចេញពី BBC ដែលជាក្រសួងសារព័តមានបរ.ទេ.សដែលបញ្ជា.ក់ទៅក្នុងក.រ.ណី.មួយដែលបានកេីតលេីងកាលពីថ្ងៃទី១៩ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ដោយមានការខឹ.ង សំបា.រពាស ពេញពិភ ព.លោ.កដែលមាន ក.រ.ណីមួយទៅជ.ន.ជា.តិអាសុីរបស់ទ្វីបយេីងដែលត្រូវបាន ឃា.ត.ក.រ.មួយរូបបាន បា.ញ់ស.ម្លា.ប់.ស្លា.ប់រហូត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ទៅ៨នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយដែលក្នុងអ.ត្តសញ្ញា.ណ ដែលបានបញ្ជាក់ពី.ជ.ន ដៃ.ដ.ល់បានត្រឹមដឹងតែអាយុរបស់ ជ.ន.ដៃ.ដល់តែប៉ុណ្ណោះ។នៅក្នងការ បា.ញ់.នោះឃា.ត.ករ ជាជ.ន.ជាតិស្បែក ស នឹងមានអាយុ២១ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពវិកល.ច.រិកយោងទៅតាមវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកជំនាញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបា.ញ់.សំ លា.ប់កាលពី២ ថ្ងៃមុន គឺកេីតនៅហាង ម៉ាស្សា ៣ កន្លែង មិនមែន បាទេ ។ ម្ចាសហាងម៉ាស្សាសុទ្ធតែជនជាតិអាសុី
ការបា.ញ់ នេះ ស្លា.ប់ ៨នាក់ ក្នុងនោះស្រ្តីអាសុី ៦នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូពេទ្យក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងការធ្វេីតេស្តដែលបុរសម្នាក់នេះឆ្កួ.តនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវ ភេ.ទ និង ញៀ.ន ជាមួយត.ណ្ហា ជាមួយស្រីអាសុី អញ្ចឹងក៏ បែ.ក ក.ម្ម.ឋានទៅបា.ញ់អោយស្លា.ប់ ស្រ្តីទាំងនោះ ដេីម្បីបញ្ចប់ចំនង់នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វី ដែលក្លាយជាការតវ៉ា និងឈឺចាប់សំរាប់ជនជាតិអាសុីអាមេរិចកាំងគឺ ប៉ូលីសមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅឡេីយថា ជាការសំ.លា.ប់ដែលកេីតចេញ ពីការរេីសអាងពូជសាសន៍ នោះ ទេ

ហេីយប៉ូលីស ថែមតាំងបង្ហាញការកាន់ជេីង ជនបង្ករថា ជនបង្ករ “ just have a bad day “ អារម្មណ៌ មិនល្អ បានទៅបា.ញ់ គេ ។ ពាក្យនេះ ធ្វេីអោយសមាគមអាសុី មានការខឹងសម្បារ យ៉ាងខ្លាំង ព្រោះលេសថាអារមណ្មអត់ល្អ វា មិនសមគួ និង ជាពាក្យបកស្រាយដែលឈ្លេីយ

មួយទៀត ឪពុកជនបង្ករជាអ្នកតេប្រាប់បូ៉.លី.សខ្លួនឯង ក្រោយពីឃេីញរូបកូន ក្នុងទូរទស្សន៍ ។
ការបា.ញ់ នេះ ជាអំ.ពេី ររឹីសអាងជនជាតិអាសីុដោយសារ ជំងឺ កូ រ៉ូ.ណា ជនជាតិអាមេរិច មួយចំនួន ចាប់ផ្តេីម.វៃ ច្រាន ដុត មនុស្សចា.ស់ជ.ន.ជាតិអាសីុតាមផ្លូវ ចោទថា.ជ.នជា.តិអាសីុ ជាអ្នកយកមេ រោ.គចូលអាមេរិច
ហេីយ ឧ.ក្រិ.ត្តិក.ម្ម លេីជនជាតិអាសីុកេីន 3000 ដងលេីសពីធម្មតាតាំងមានមេរោគកូវិដមក នៅឆ្នាំមុន!

**ភាពរំជើបរំជួលនេះបានឈានទៅដល់.បា.តុក.ម្មទម្រ.ង់ទ្រា.យ.ធំ នៅ អាត្លង់តា ភ្ជាប់និងពាក្យស្លោកថា សូមឈប់ស្អប់ ជន.ជា.តិអាសុី និងប្រដូច ជ.ន.ជាតិ អា.សុី.ទៅនិងវីរុស Covid-19 ទៀត… គិតមកដល់ពេលនេះជ.នជា.តិអាសុីទទួលរ.ងផ លប៉ះពា.ល់ពីការ រើ.ស.អើ.ងស្អប់ខ្ពើមនេះ…។

Leave a Reply